Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilans". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
Vrste bilansa .....................................................................................................................2
Bilans stanja …………………………………………………………………….…….....4
Bilans uspeha ....................................................................................................................6
UVOD
U savremenom privrednom životu bilansi se koriste kad god treba izraziti stanje i rezultat neke privredne aktivnosti. U računovodstvu bilans se koristi kada se iskazuje stanje i rezultat preduzeća tako što se poslovni događaji, stanja i rezultati preduzeća iskazuju preko novčanih jedinica kao opšteg svodnog merila.
Veoma značajna karakteristika bilansa jeste bilansna ravnoteža. Bilans stanja je finansijski izveštaj o stanju imovine, kapitala i obaveza na dan sastavljanja obračuna, odnosno na dan bilansiranja.
Bilans stanja predstavlja dvostrani pregled koji prikazuje bilansnu imovinu i kapital (pasiva) i način investiranja (ulaganja) kapitala (aktiva). Aktiva predstavlja konkretne oblike sredstava sa kojima raspolaže preduzeće, a pasiva predstavlja izvore odnosno pripadnost sredstava preduzeća.
Za razliku od bilansa stanja, bilans uspeha se sastavlja za određeni izveštajni period u kome su iskazani svi prihodi i rashodi i na osnovu njih utvrđen dobitak ili gubitak.
Karakteristika bilansa uspeha je da se u njemu prihodi, rashodi i rezultat iskazuju u vidu više podbilansa i to: 1) poslovni prihodi, rashodi i rezultat; 2) finansijski prihodi, rashodi i rezultati; 3) neposlovni i vanredni prihodi, rashodi i rezultat.
Međusobnim sumiranjem rezultata podbilansa dobija se ukupni bruto–rezultat preduzeća kao bruto-dobitak ili kao bruto-gubitak u obračunskom periodu. To znači da preduzeće u bilansu uspeha može iskazati bruto-dobitak i bruto- gubitak. Tako pozitivan finansijski rezultat se iskazuje na strani rashoda, a negativan finansijski rezultat iskazuje na strani prihoda, čime se ostvaruje bilansna ravnoteža.
Bilans stanja i uspeha predstavljaju dva povezana ali po funkciji različita finansijska izveštaja. Prvi pruža uvid u imovinsku situaciju i finansijski položaj preduzeća, a drugi da omogući uvid u to koliko je preduzeće sposobno da ostvari zaradu.
VRSTE BILANSA
Bilansi se međusobno razlikuju po formi i sadržini, odnosno dele se u zavisnosti od vremena kada se sastavljaju, cilja kada se sastavljaju i zakonske osnove na bazi koje se sastavljaju.
Bilans može biti sastavljen u odnosu na sledeće kriterijume:
prema vezi sa knjigovodstvenim računima – bilans stanja i bilans uspeha
prema svrsi iskazivanja bilansa – imovinski bilans, bilans utvrđivanja uspeha i bilans kretanja
prema merodavnosti primene pravnih normi pri bilansiranju – poslovni bilans, poreski bilans
prema području informisanja uz pomoć bilansa – interni bilans, eksterni bilans
prema podacima na osnovu kojih je određen – knjigovodstveni bilans, inventarni bilens, planski bilans
prema dužini bilansnog perioda – početni bilans, međubilans, krajnji bilans
prema tehnici sastavljanja bilansa – bruto bilans, neto bilans
prema broju uključenih bilansa – individualni bilans, zbirni bilans, konsolidovani bilans
prema odnosu sredstava i obaveza – aktivni i pasivni bilans
prema odnosu prihoda i rashoda – uspešan i neuspešan bilans
prema redovnosti sastavljanja bilansa – redovni, specijalni ( )
Osnovni bilansi koji se sastavljaju na osnovu knjgovodstvenih računa su bilans stanja i bilans uspeha.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta