Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhimed (makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


С.О.У. “Д-р Ибрахим Темо”
Семинарска работа по Математика на тема:
Мај 2010 год., Струга
Изработиле: Ментор:
Ивана Шеќероска Милица Билетина
Содржина:
1.Вовед....................................................................................................3
2.Библиографија....................................................................................4
3.Откритија и пронајдоци.....................................................................6
3.1. „Смртоносен зрак“.........................................................................10
4.Математика..........................................................................................12
5.Текстови...............................................................................................14
6.Архимедовиот палимпсест...............................................................18
7.Заклучок................................................................................................19
8.Користена литература........................................................................20
Вовед
Архимед од Сиракуза (287 - 212 год. п.н.е) е старогрчки математичар, физичар и инженер. Иако малку се знае за неговиот живот, тој е еден од најпочитуваните водечки научници во класичната антика. Покрај откритијата од областа на математиката и геометријата, тој е познат и по дизајнирањето на иновативни машини. Ги поставил и темелите на хидростатиката и го поставил принципот на лост, средство врз кое се базира механиката. Негов ран напредок е методот на пресметување на збир од неограничен ред кој и денеска се користи.
Историчарите од античкиот Рим покажале голем интерес за Архимед и пишувале сметки од неговиот живот и делата, додека пак неколку копии од неговите расправии кои биле зачувани претставувале влијателен извор на идеи за научниците од ренесансниот период. Архимед починал за време на опсадата на Сиракуза, кога бил убиен од страна на римски војник. По негово барање на надгробниот споменик била направена резба со неговиот омилен математички доказ. Современите експерименти укажуваат дека тој изградил “смртоносен зрак“ кој од поголема далечина можел да потпали брод и дека конструирал направа која можела да потопи брод подигајќи го над вода. Според Карл Фридрих Гаус, Архимед бил еден од тројцата епохални математичари покрај Исак Њутн и Алберт Ајнштајн.
Библиографија
Архимед бил роден 287 год. пред новата ера во приградскиот град Сиракуза, Сицилија, во тоа време колонија на Голема Грција. Датумот на раѓање се заснова на тврдењето на византиско - грчкиот историчар Џон Цецес, според кој Архимед живеел 75 години. Таткото на Архимед се викал Фидиј, астроном за кој ништо не се знае. Плутарх напишал дека Архимед бил поврзан со Кралот Хиерон Втори, владетел на Сиракуза. Биографијата за Архимед била напишана од страна на неговиот пријател Хераклит но истата била загубена, оставајќи неразрешени неколку дилеми. Не е познато на пример, дали Архимед бил оженет и дали имал деца. Најверојатно Архимед поминал дел од својата младост во Александрија, Египет каде бил современик на Конон од Самос и Ератостен од Сирена. Тој го има споменато Конон од Самос како негов пријател, додека воведите од две негови дела („Пресметувач на песокот“ и „Проблеми со добитокот“) се посветени на Ератостен.
Архимед починал во 212 п.н.е. за време на Втората Пунска војна, кога романските сили предводени од генералот Маркус Клавдиј го освоиле градот Сиракуза кој бил држен под двегодишна опсада. Според Плутарх, Архимед решавал математички проблем кога градот бил покорен. Римски војник му заповедал да се сретне со генералот Маркус но тој одбил велејќи дека претходно мора да го реши проблемот. Војникот се налутил и го убил Архимед со својот меч. Плутарх исто така дава и помалку позната варијанта за смртта на Архимед според која тој бил убиен во обид да се предаде на римски војник. Според оваа приказна, Архимед носел математички инструменти и бил убиен поради тоа што војникот сметал дека се вредни предмети. Генералот Маркус бил налутен од веста за смртта на Архимед бидејќи тој претходно дал наредба според која тој не смеел да биде повреден.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta