Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "AD Budućnost ". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Lična karta preduzeća
Pun naziv Akcionarsko društvo za građevinarstvo “Budućnost”, Novi Sad Skraćeni naziv “Budućnost” a.d. Sedište Novi Sad Adresa Privrednika 8a, 21000 Novi Sad Telefon 021/48-99-700, 021/48-99-749, 021/48-99-717, 021/48-99-706, 021/48-99-741 Fax 021/48-99-707, 021/48-99-708, 021/48-99-707, 021/48-99-707, 021/48-99-709 Web site http//www.buducnostad.rs Žiro-račun 355-601009170-85 Poslovna banka Vojvođanska banka – filijala Novi Sad Oblik organizovanja Akcionarsko društvo Matični broj 8115184 Broj registarskog uloška 1-1193 Trgovinski sud u Novom Sadu Ovlašćeno lice za zastupanje Generalni direktor Dragomir Bajilo Rešenje NBJ-ZOP o razvrstavanju pravnih lica Veliko preduzeće Šifra delatnosti 45210 po novoj klasifikaciji
050100 po staroj klasifikaciji Opis delatnosti Gradjenje objekata visokogradnje
Istorijat firme
Preduzeće "Budućnost" a.d. Novi Sad osnovano je 18. jula 1957. godine, kao Zidarsko zanatska radnja. Osnivač je bio Narodni odbor Opštine Novi Sad. U periodu od 1957. -1977. godine preduzeće posluje kao radna zanatska radnja. Od 1978.-1986. godine registruje se kao radna organizacija u čijem sastavu se nalaze sledeći OOUR-I ( osnovne organizacije udruženog rada) :
1. "Građevinac"
2. "Atelje"
3. "Električar"
4. "Grejanje"
5. "Proizvodnja i trgovina"
U 1986. godini dolazi do podele preduzeća (OOUR-i se izdvajaju), a u okviru RO "Budućnost" ostaju OOUR-i "Gradjevinac" i "Grejanje". U kraćem periodu do 1990. godine preduzeće posluje kao gradjevinsko društveno preduzeće (GDP). U 1990. godini preduzeće ulazi u postupak transformacije društvenog kapitala i registruje se kao deoničko društvo. U periodu od 1999. godine do danas preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo.
U periodu od 1990. do 2001. godine preduzeće je završilo transformaciju društvenog kapitala i danas je 100% akcionarsko društvo.
Preduzeće je počelo kao zidarska zanatska radnja sa vrlo skromnim sredstvima za proizvodnju i sa deset zaposlenih radnika. Tokom sedamdesetih godina preduzeće beleži značajan napredak, kada se opredeljuje za izvođenje građevinskih radova za potrebe energetike u Vojvodini i postaje vodeći izvođač radova na objektima "Naftagas"-a, "Elektrovojvodine" i srodnih objekata za potrebe tadašnje JNA.
Sledeći značajan trenutak za dalji razvoj preduzeća je bila 1984. godina, kada na čelo firme dolazi današnji direktor, koji uspešno vodi firmu sve do danas. Poslovanje firme je usmereno na izvođenje objekata u visokogradnji.
Od početka 1998. god. "Budućnost" a.d. je u saradnji sa Institutom IMS iz Beograda usvojila IMS tehnologiju i uspešno je primenjuje. Elementi IMS prednapregnutog skeleta proizvode se na bazi "Sever" na kojoj, pored fabrike elemenata IMS ( kapaciteta 40.000 m2 izgrađenog prostora godišnje), postoji i izgrađena fabrika betona sa separacijom, armiračkim pogonom, laboratorijom, halom mehanizacije, upravnom zgradom i sa dr. sadržajima koji se stalno proširuju i obogaćuju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta