Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aritmetička sredina". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: Poslovna statistika
ARITMETIČKA SREDINA
S A D R Ž A J
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Statistički niz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Srednje vrednosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Aritmetička sredina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Jednostavna aritmetička sredina osnovnog skupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Ponderisana aritmetička sredina osnovnog skupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Svojstva aritmetičke sredine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.
U V O D
Računanjem srednjih vrednosti dolazi se do informacija o vrednostima statističkog obeležja oko kojih se raspoređuju elementi statističkog niza.
Srednja vrednost je vrednost statističkog obeležja oko koje se grupišu podaci statističkog niza.
Srednje vrednosti mogu da se podele na potpune srednje vrednosti i položajne srednje vrednosti.
Potpune srednje vrednosti računaju se upotrebom svih podataka u statističkom nizu. Jedna od osnovnih srednjih vrednosti je aritmetička sredina.
Aritmeticka sredina spada u potpune srednje vrednosti i racuna se na osnovu svih podataka u statistickom nizu.
Srednje vrednosti oko koljih se grupisu podaci statistickog niza ili mere centralne tendencije odredjuju se polozajem podataka u statistickom nizu kao i obuhvatanjem svih podataka u nizu.
Statistički niz
Statistika je naučna disciplina koja se bavi prikupljanjem, analizom i tumačenjem podataka masovnih pojava. Postoje i mnoge druge definicije statistike. Na primer, statistika je nauka o prikupljanju, uređivanju, analizi i tumačenju brojčanih podataka. Takođe, statistika je skup podataka o pojavama (uređen, obrađen, i objavljen).
Prikupljeni podaci u svom izvornom obliku često nisu pregledni, pa ih je potrebno na odgovarajući način urediti, odnosno, grupisati. Kad prikupljene podatke uređujemo prema nekom obeležju ili karakteristici dobijamo statistički niz.
Jedna od najvađnijih metoda je metoda grupisanja. Grupisanje statističkih podataka je postupak deobe statističkog skupa na određeni broj podskupova prema unapred utvrđenim modalitetima posmatranog obeležja i uz poštovanje načela isključivosti i iscrpnosti.
Načelo isključivosti podrazumeva da svaki element statističkog skupa istovremeno mođe pripadati samo jednoj grupi tj. podskupu. Načelo iscrpnosti podrazumeva da postupkom grupisanja moraju biti obuhvaćeni svi elementi statističkog skupa.
Srednje vrednosti
Analiza distribucije frekvencija započinje izračunavanjem srednjih vrijednosti, odnosno mjera centralne tendencije. Navedeno podrazumijeva izučavanje grupiranja manjih frekvencija oko najveće frekvencije distribucije frekvencija kao centra distribucije frekvencija.
EMBED Excel.Chart.8 \s
Osim simetričnih distribucija frekvencija, u statističkoj praksi vrlo često se susreću i distribucije frekvencija bez intenzivnijeg grupisanja oko srednje frekvencije (oblika slova J, slova U, ili drugih oblika).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta