Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Linearno programiranje (opšta forma, grafičko rešavanje problema)". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet:
Operaciona Istraživanja
Tema:
Linearno programiranje
(opšta forma, grafičko rešavanje problema)
UVOD
Stvarni početak istraživanja načina rešavanja, pa samim tim metoda i primena linearnog programiranja, vezana je za ime ruskog matematičara-ekonomiste Kantoroviča. Njegov rad zaslužuje posebnu pažnju i zbog toga što je po uočavanju i pristupu blizak današnjim razmatranjima. Za razliku od drugih pokušaja, koji su išli za tim da se pomoću linearnih sistema reše određeni jednostavni problemi, u Kantorovičevom radu, prisutna je ideja svojstvena današnjem programiranju. On uočava važne probleme i čini određene generalizacije. Tumačenja pojedinih problema i odgovarajućih rezultata sasvim su bliska ili identična sa današnjim interpretacijama, a u nekim slučajevima originalnija i potpunija. Prilikom rešavanja problema koristio je metodu rešavajućih koeficijenata, koja u današnjem značenju odgovara postupku sa dualnim promjenljivim. Međutim, njegovi algoritmi nisu bili sasvim opšti, već su se mogli primeniti samo u određenim specijalnim slučajevima, što je bio glavni razlog nemogućnosti postavljanja teorijskih osnova programiranja.
Poslednjih godina zapaženi su novi radovi u domenu programiranja, posebno oni koji se tiču mrežnog, nelinearnog, dinamičkog programiranja i matrice rasta. Takva orijentacija ima za cilj upotpunjavanje dosadašnjih metodoloških istraživanja i otvaranje novih mogućnosti za rešavanje najsloženijih ekonomskih problema.
LINEARNO PROGRAMIRANJE
Sledeći slučajevi opisuju detaljnije osobine LP-a:
Preduzeće ima skladišta na različitim lokacijama širom zemlje. Za zadati skup potrošačkih zahteva za njegovim proizvodima, preduzeće bi želelo da odredi koje skladište bi trebalo, koliko proizvoda i kojim potrošačima da isporuči da bi ukupni troškovi transporta bili minimizirani,
Marketing menadžer želi da odredi kako da se najbolje alocira stalni reklamni budžet izmedju različitih alternativa kao što su radio, televizija, novine i revije. Menadžer bi želeo maksimiziranje efekta reklamiranja
Iz ovih primera se nameće zaključak da se teži maksimiziranju ili minimiziranju odredjene veličine. U prvom primer želimo minimizirati troškove transporta a u drugom maksimizirati efekte reklamiranja.
U matematičkom smislu, ovi zahtevi se opisuju funkcijom cilja. Funkcija cilja se još naziva kriterijum upravljanja kriterijum optimalnosti. Ona predstavlja funkciju više promenljivih za koju je potrebno odrediti ekstremnu vrednost, tj. odrediti njen minimum ili maksimum.
Druga osobina problema LP su ograničenja koja limitiraju stepen mogućeg prirasta funkcije cilja.
Odluka o izboru medija koju donosi marketing menadžer je ograničena fiksiranim budžetom za reklamiranje i dostupnošću odredjenih medija. U transportnom problemu minimalna cena raporeda transporta je odredjena nabavkom raspoloživih proizvoda iz svakog skladišta.
Ova ograničenja su još jedna opšta osobina svakog problema linearnog programiranja.
OPIS PROBLEMA LINERANOG PROGRAMIRANJA
Svi problemi LP imaju četiri zajedničke osobine:
Prisustvo ograničenja, definisanje ograničavajućih faktora, podrazumeva odredjivanje granica do kojih možemo realizovati ciljeve. Na primer, odlučivanje koliko proizvoda svakog proizvoda u proizvodnom programu treba proizvesti je ograničeno raspoloživim resursima
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta