Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktivno slušanje kao oblik komunikacije". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Tuzli
Filozofski fakultet
Pedagogija i psihologija
Predmet:Psihologija komuniciranja
Seminarski rad
TEMA:
Aktivno slušanje
kao oblik komunikacije
Apstrakti - U ovom seminarskom radu pokušano je na najbolji mogući način razraditi aktivno slušanje kao oblik komunikacije.Za dobru komunikaciju podjednako je važno dobro slušati i dobro govoriti.
Ova tema obuhvata sve ono što je važno za slušanje, osnovne upute za aktivno slušanje, kako se ono može popraviti i dr.
Ključne riječi: slušanje, komuniciranje, neverbalno komuniciranje, ljudi, djeca, pogled, loše, upute, nastavnik, prepreke.
UVOD
Postoje mnoge definicije o tome šta je zapravo komunikacija.Ovdje su samo istaknute neke od njih.
KOMUNIKACIJA - definicija: pod pojmom komunikacija podrazumijeva se sveukupnost različitih veza i dodira između pripadnika društva.Bez komunikacije nema ni socijalizacije. Komunikacija je drugim riječima neophodni uvjet svake socijalizacije.
Postoje osnovne vrste komunikacije: intrapersonalna, interpersonalna, grupna, verbalna i neverbalna.
Komunikacija je naša svakodnevnica, nešto sčim se susrećemo svakodnevno, bilo da je to u kući, na ulici, u školi i tome sl.
Komunikacija je izrazito velika potreba društva jer smatram da komunikacija omogućava opstanak društva.Da bi društvo normalno funkcionisalo potrebno je prisustvo komunikacije.
Komunikacija postoji od stvaranja prvobitnog ljudskog društva,tj.od kad je svijeta i vijeka.
Prvi oblik komunikacije bio je verbalni ,iako određene sposobnosti komunikacije nisu bile razvijene. Mišljenja su različita o tome podrazumijeva li neverbalna komunikacija svjesnu razinu pošiljaoca i primaoca poruke.
Neverbalna komunikacija u sklopu obrazovanja pokriva široko područje
Neverbalna komunikacija - podrazumijeva primanje i emitiranje znakove gestama, mimikom, pokretima tijela.
Neverbalna komunikacija može se iako nije nužno svjesno analizirati.
Temeljne grupe neverbalnih znakova komunikacije su: jezik tijela, parajezik, odjeća.
Izgovorena poruka tek uz neverbalnu pratnju dobiva svoj smisao, značaj, i svoju djelotvornost i uticaj.
Neverbalna komunikacija omogućava prenos poruke bez upotrebe riječi izgovorenih ili napisanih.
Tjelesni pokreti, facijalna ekspresija, i gestovi zamjenjuju riječi koje dominiraju u verbalnoj komunikaciji.
Očigledno je da se verbalna komunikacija češće praktikuje nego neverbalna. Međutim rezultati nekih istraživanja ukazuju na vrlo zanimljivu činjenicu, u usmenoj se komunikaciji(licem u lice)izražava riječima svega 38%.
Ljudi komuniciraju neverbalno na razne načine.U neverbalnoj komunikaciji jezik tijela dolazi do izražaja.U govor tijela spadaju i pokreti ruku, podizanje glasa u toku govora, držanje, hod, način odjevanja, spoljni izgled.
Slušanje kao oblik komunikacije je takođe bitan, i na razne načine može se iskazati aktivno slušanje bilo da je to u razredu za vrijeme nastavnikovog predavanja, negdje u kafiću sa prijateljem, na ulici i sl.tome.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta