Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Direktiva Evropske komisije". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Regulativa u telekomunikacijama___________________________________________________________________
Saobraćajni Fakultet Univerziteta u Beogradu smer za telekomunikacioni saobraćaj i mreže
Seminarski rad
iz predmeta “Regulativa u telekomunikacijama”
Tema:
Direktiva Evropske Komisije 2002/77/EC «Konkurencija na tržištu elektronskih komunikacionih mreža i servisa»
________________________________________________
1
Regulativa u telekomunikacijama___________________________________________________________________
Direktiva komisije 2002/77/EC 16 Septembar 2002
Konkurencija na tržištu elektronskih komunikacionih mreža i servisa
Komisija Evropske unije
Uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Evropske unije i Član 8 6 (3), imamo (1) Direktiva komisije 90/388/EEC o konkurenciji na tržištu telekomunikacionih servisa doneta 28. juna 1990 je poslednji put menjana Direktivom 1999/64/EC. Inače, nekoliko puta je bila suštinski menjana, a i dalje promene su u planu.
(2)
Član 86 iz Ugovora poveren je Komisiji sa ciljem da omogući uživanje ekskluzivnih prava u slučaju donošenja obaveza i garancija. Zemlje članice su se složile sa obavezama Zakona zajednice. Shodno Članu 86(3), Komisija može da specificira obaveze koje se nalaze u Članu i da izloži uslove koji su neophodni da bi efikasno vršila svoju dužnost.
(3)
Direktiva 90/388/EEC zahteva od Članica zemalja da ukinu pružanje ekskluzivnih prava za pružanje telekomunikacionih usluga, posebno za telefonske, satelitske i radiokomunikacione servise, čime se postepeno uvodi konkurencija na telekomunikacionom tržištu.
(4)
Veliki broj drugih Direktiva iz ove oblasti su takođe usvojene Članom 95 iz pomenutog Ugovora od strane Evropskog parlamenta i Veća, posebno u stvaranju internog tržišta za telekomunikacione servise kroz uvođenje otvorene mreže i univerzalnog servisa na otvorenom i konkurentnom tržištu.
(5)
Novi regulator elektronskih komunikacija sadrži jednu opštu Direktivu, Direktivu 2002/ 21/EC koja je doneta 7. marta 2002. godine od strane Evropskog parlamenta i Veća zasnovana na zajedničkom regulatoru za elektronske komunikacione mreže i servise (Framework Directive) (3) i četri određene Direktive: Direktiva 2002/20/EC koju su doneli Evropski parlament i Veće 7. marta 2002. godine (Authorisation Directive) (4), Direktiva 2002/19/EC koju su doneli Evropski parlament i Veće 7. marta 2002. godine koja se odnosi na pristup i interkonekciju elektronskih komunikacionih mreža i na zajedničke kapacitete (Access Directive) (5), Direktiva 2002/22/EC o univerzalnom servisu i korisničkim pravima (Universal Service
________________________________________________ 2
Regulativa u telekomunikacijama___________________________________________________________________
Directive) (6), i Direktiva 2002/58/ EC iz 12. jula 2002. godine koja se odnosi na prenos i zaštitu personalnih podataka u elektronskim komunikacijama (Directive on privacy and electronic communications) sector (7).
(6)
U trenutku razvoja koji je obeležio proces liberalizacije i postepeno otvaranje telekomunikacionog tržišta u Evropi tokom 1990ih, definicije i akti koji su korišćeni u Direktivi 90/388/EEC usaglašeni su sa odredbom koja se odnosi na korišćenje najnovijih tehnologija u oblasti telekomunikacija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta