Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "LKikovne tehnike i materijali". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvod
Materijali koji se koriste pri stvaranju dvodimenzionalnog likovnog dela (slike) neodvojivi su od samog stvaralačkog procesa. Odabirajući određeni materijal, umetnik čini prvi korak prema ostvarenju svoje unutarnje slikarske vizije. Izražavajući se u njemu, pokazuje svoju osetljivost prema svojstvima tog materijala. Vrste materijala direktno utiču na formalne karakteristike dela, ali ipak, neovisno o svojstvima materijala, postoji umetnikovo htenje koje ih može preinačiti u čak posve suprotne.
Pod tehnikama podrazumevamo materijal i način upotrebe materijala. Razlikujemo slikarske tehnike u užem smislu reči, kod kojih je boja u prahu (pigment) vezana različitim vezivnim sredstvima, i druge slikarske tehnike kod kojih su nosioci boje različiti materijali (kamen, stakloitd.)
Za sve slikarske tehnike osim grafičkih kažemo da su direktne jer slika nastaje tako da se boja neposredno nanosi na dvodimenzionalnu podlogu. Pod pojmom slikarskih tehnika se smatraju i crtačke, kao i grafičke tehnike, obzirom na dvodimenzionalni karakter crteža, slike i grafike. Ipak sve umetničke škole i Akademije likovnih umetnosti razdvajaju odseke slikarstvai grafike, obzirom na likovne tehnike i vrste materijala (medije) u kojima nastaju likovni radovi.
Slikarske tehnike
Pastelom se nazivaju i slike naslikane tomslikarskom tehnikom. Njihova je glavna osobina suvoća. Neki smatraju kako je površina modernog pastela slična površini enkaustike.
Boja se može nanositi na slikarsku podlogu na više načina: kao ploha (likovna umetnost), mrlja, potez itd. Plošno slikarstvo je ono kada se kretnja kojom je boja nanošena ne može pročitati; nastale plohe kontinuirano se nastavljaju jedna u drugu stvarajući sliku plošnog karaktera. Kada se boje nanose potezima koji su vidljivi tragovi kretanja kista, može se dobiti gusta površina (tzv. impasto) što nazivamo Pastozno slikanje. Suprotno od ovog načina slikanja je kada je boja toliko retka da se kroz jedan sloj vidi boja ispod njega, ili čak površina slikarske podloge (npr. tkanje platna); to nazivamo lazurno slikanje. Iluzionističko slikarstvo je naziv za slikarstvo u kojem se s pomoću perspektivnih rešenja i uz upotrebu arhitektonskih elemenata, te uz primenu svetla i senke (kjaroskuro) ostvaruje iluzija trodimenzionalnosti.
Akvarel
Akvarel (lat. aqua "voda") slikarska je tehnika koja upotrebljava vodene boje, tj. boje koje su vezane lepilom koje se razgrađuje u vodi. Tehnikom akvarela slika se prozirno da se vidi podloga. Često se pre slikanja crta olovkom ono što se želi naslikati, pa se onda to vidi ispod prozirne (prozračne) boje.
Prilikom slikanja akvarelom podloga ima izutetno važnu ulogu jer se vidi ispod prozirnog (lazurnog) tankog sloja boje, stoga se pri radu često koristi poseban akvarelni papir sa zrnatom teksturom. Akvarelom su slikali poznati impresionistički slikari među kojima su najpoznatiji: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Vincent van Gogh...
Gvaš
Gvaš je vrsta vodenih boja. Priprema se tako da se napravi tutkalna otopina te doda kreda kao punilo i odgovarajući pigment. Tako nastaje gušća boja koja nema više onu prozirnost akvarela. Boje budu svjetlije pod uticajem belog pigmenta. Gvaš (gouache) se kao termin počeo koristiti u Francuskoj u18. stoljeću, ali tehnika se upotrebljavala u Europi već u 16.stoleću.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta