Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fruška gora". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.1. UVOD
Za temu svog seminarskog rada sam uzeo planinu Frušku goru. Postoje mnogobrojni razlozi zbog kojih san baš to izabrao, a navešću samo one najvažnije.
Fruška gora je po svojim osobinama jedinstvena planina u Srbiji, a sigurno i šire. Posebno je zanimljivo to što se na njoj nalazi veliki broj manastira koji su možda najzaslužniji za očuvanje i razvoj srpske kulture i srpskog naroda. Takođe, tu je i nacionalni park sa netaknutom prirodom i velikim brojem biljaka i životinja.
Cilj mog rada je da se upoznam sa ovom planinom i da saznam koji se turistički motivi na njoj sreću i kakva je perspektiva razvoja ovog regiona.
2. Položaj Fruške gore
„Položaj je geografska kategorija i iskazuje prostornin odnos jedne pojave, objekata, ili lokaliteta, prema drugim pojavama, objektima ili lokalitetima. U zavisnosti od toga o kojoj se vrsti pojava radi, razlikujemo: prirodno-geografske, privredno-geografske, političko-geografske, turističko-geografske i druge vrste“.
Položaj Fruške gore je značajan faktor aktiviranja njenih turističkih resursa. Kvalitativne odlike geografskog, turističkog i funkcionalnog položaja Fruške gore imaju specifične interne i eksterne osobenosti. To neposredno utiče na stepen i obim turističke valorizacije njenih turističkih potencijala.
2.1. Geografski položaj
Fruška gora je panonski horst, uporedničkog pravca pružanja, na jugoistoku Vojvodine, a na severu Srbije. Prema Bukurevu, Fruška gora „počinje kod Starog Slankamena i završava se na liniji Šid-Šarengrad, sa strmim kosama, poznatim pod imenom Telek“.
Njenu severnu granicu čini tok Dunava, a južna granica Fruške gore ide približno linijom koja vezuje Šid sa Erdevikom, Bingulom, Divušem, Grgurevcima, Bešenovom, Irigom, Krčedinom i Novim i Starim Slankamenom.
Geografski položaj Fruške gore određen je geografskim koordinatama. Fruška gora se prostire između: 45° 5' s.g.š. (Bešenovo) i 45° 15' s.g.š. (suburbijum Petrovaradina) i između: 19° 16' i.g.d. (Šarengrad-Šid) i 20° 15' i.g.d. (Stari Slankamen).
U okviru navedenih geografskih koordinata, Fruška gora se nalazi između Dunava, sa severa i sremske lesne zaravni, sa juga. Iako je Dunav fizičko-geografska granica Fruške gore, nije i turistička. Dunav ne deli, već povezuje kontraktivnu sferu Fruške gore i sa leve obale Dunava, posebno u gravitacionoj sferi Novog Sada.
Na zapadnim obroncima Fruške gore, Srbija se graniči sa Republikom Hrvatskom. Ovaj granični položaj Fruške gore nema značajniji uticaj na turistička kretanja, jer se turizam Fruške gore nikada i nije oslanjao na te zapadne prostore, kao emitivne.
Geografski položaj Fruške gore veoma je povoljan, jer se deo srednjoevropskog prostora, panonskog podunavlja, na putu je panevropskih koridora – saobraćajnih i kulturoloških.
2.2. Turistički položaj
„Turističko-geografski položaj je važan element turističke valorizacije ne samo pojedinih turističkih motiva, turističkih mesta i turističkih regija, već i čitavih zemalja“.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta