Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Sanitarne karakteristike građevinskog materijala". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Семинарски рад
Тема :
Санитарне карактеристикеграђевинског
материјала
Увод
Под грађевинским материјалима подразумевамо не само сировине и материјале у ужем смислу него и индустријске полупроизводе .
Тако у грађевинске материјале спада бетон , али исто тако и бетонске цеви , бетонски елементи за зидање и друго.
Зато под грађевинским материјалом треба схватити целокупан комплока материјалних компоненти од којих се граде грађевински објекти .
Познавање грађевинских материјала значи познавање више научних дисциплина као што су : физика , хемија , технологија и друго . Ово познавање је веома битно јер је то основа за технологију производње , начин прераде и област примене с обзиром на услове експлоатације у различитим климатским приликама .
Својства грађевинских материјала
У основне карактеристике грађевинских материјала обично убрајамо : параметре стања , физичка својства , физичко механичка својства , технолошка својства , хемијска својства , трајност , поузданост и сигурност , санитарне карактеристике .
Сваки од наведених својстава има заједничке карактеристике за све материјале као и специфичности за поједине .
Основни параметри стања су специфична маса и запреминска маса .
* Специфична маса је маса јединице запремине апсолутног густог материјала
* Запреминска маса представља масу јединице запремине материјала у природном стању ( са свим порама и шупљинама )
Физичка својства
Физичка својства материјала делимо на :
Хидрофизична , термотехничка и остала својства .
Хигроскопност материјала је његова способност да у својим капиларно порозним шупљинама из влажног ваздуха упија водену пару .
Капиларно упијање воде јавља се онда када је део порозног материјала умочен у воду .
Водопропустљивост је својство порозног материјала да кроз себе пропушта воду под притиском .
Водонепропустљивост материјала је својство супротно водопропустљивости а то значи да је особина материјала да не пропушта воду под унапред дефинисаним притиском .
Скупљање и бубрење су запреминске деформације материјала које се јављају као последица промене влажности .
Топлотна проводљивост материјала се огледа у његовом пропуштању стационираног топлотног флукса услед различитих вредности температуре на граничним површинама
Термичка стабилност материјала оцењује се према његовом стању након излагања вишекратним великим променама температуре .
Отпорност на дејство пожара представља способност материјала да се супротстави краткотрајном дејству високих температура које се развијају у условима пожара .
Вискозност је унутрашње трење у течностима које карактерише сила потребна да се изврши померање једног слоја течности у односу на други .
Пропустљивост гасова и паре је особина материјала посебно значајна са санитарног гледишта . Када на површинама које ограничавају узорак материјала постоји разлика притиска паре или гаса долази до њиховог кретања кроз материјал .
Постојаност на мразу је својство материјала да у стању захваћености без видљивих трагова деструкције и без значајних смањења чистоће поднесе одређени циклус смрзавања и одмрзавања .
Звук представља низ механичких поремећаја или вибрација у еластичној или вискозној средини које осећа човечје ухо . Јединица звучне пропустљивости је децибел .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta