Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Apikalna dominancija i koleracija". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Uvodni deo
CONTROL ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.9
U biljnoj fiziologiji, apikalna dominacija je fenomen kojem glavni centralni koren neke biljke je dominantan nad (tj. raste jače nego) nekim drugim delom biljke.
Apikalni pupoljak stvara auxin hormon rasta, koji ne samo da promoviše deobe stanica, već inhibira razvoj bočnih pupoljaka rasta, koji se inače takmiče za svetlom i hranjivim sastojcima.
Koren je osovinski organ kojim se biljka pričvršćuje za podlogu i upija vodu sa rastvorenim mineralnim materijama. Na vrhu korena nalazi se vegetaciona kupa čijom aktivnošću koren raste neprekidno tokom života. Vegetaciona kupa je zaštićena korenskom kapom [kaliptrom] da se ne bi oštetila pri probijanju kroz podlogu.
Na korenu se morfološki razlikuje više delova [zona]. Deo korena sa kapom je zona korenske kape, čiji površinski sloj grade mrtve, osluznjavele ćelije koje se ljušte i tako smanjuju trenje pri rastu korena.
Ćelije korenske kape se stalno obnavljaju deobama ćelija vegetacione kupe i istovremeno koren tim deobama raste. Zbog toga se taj deo vegetacione kupe naziva zona rastenja. Iznad nje nalaze se ćelije koje se izdužuju [rastu u dužinu] i čine zonu izduživanja. Sledeća je zona korenskih dlaka u kojoj površinske ćelije obrazuju dlake za upijanje vode iz zemljišta. Iznad ove zone je zona provođenja kroz koju se voda sa mineralnim materijama provodi do osnove stabla.
Vršna tvorna tkiva (apikalni meristemi) se nalaze na vrhovima korena i stabla i nazivaju se vegetacione kupe. Deobama ćelija ovog tkiva biljka raste u dužinu. Vršna tvorna tkiva prema poreklu pripadaju primarnim meristemima
1.1.Vegetaciona kupa
1.1.1. Vegetaciona kupa stabla
1.1.2. Derivati tunike i korpusa
Na uzastopnim poprečnim presecima stabla u nivou vegetacione kupe, od spoljašnjosti ka unutrašnjosti mogu se razlikovati:
tunika - korpus
protoderm - unutrašnji slojevi tunike - rezervni meristem
protoderm - inicijalni prsten - donji delovi korpusa
protoderm - osnovni meristem - prokambijum - pericikl - srž "
Na vrhu stabla i korena nalazi se tvorno tkivo(primarno tvorno tkivo-meristem). Zahvaljujući kojem biljke rastu u visinu i dubinu korena te celije su iste, nisu morfoloski diferencirane, stalno se dele i umnožavaju. Nalaze se u vegetacionim kupama. Postoje dve vegetacione kupe, jedna je vegetaciona kupa na vrhu stabla, a druga je na vrhu korena.
Apikalna dominacija-rastenje zahvaljujuci vrhu korena I stabla.
2. Auksin
Pre nego što objasnim pojam koleracije reči ću nešto o auksinima.
Auksini su biljni hormoni koji su prvi otkriveni. Ideja o postojanju biljnog hormona javila se još krajem prošlog veka. Eksperimentima istraživača, među kojima je bio i Čarls Darvin, pokazano je da se u vrhu koleoptila trava stvara neka supstanca koja se kreće prema bazi organa i utiče na izduživanje ćelija. Holandski fiziolog Vent je, tridesetih godina ovog vijeka, tu supstancu izdvojio iz koleoptila ovsa (Avena sativa) u toku jednog fiziološkog eksperimenta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta