Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ERP sistemi". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
Naslovna strana 1 Sadržaj 2 1. Uvod 3 2. Evolucija integrisanih sistema 4 3. Struktura ERP sistema 7 4. Karakteristike ERP sistema 8 5. Zaključak 9 Literatura 10
1. UVOD
Globalizacija i brze promene na tržištima postavljaju bitne izazove pred kompanije. Spajanje tržišta i značajna pomeranja na polju konkurencije zahtevaju strateške odgovore. Upravo iz tog razloga globalne mreže postaju sve značajnije. Ciljano korišćenje celokupnih resursa kompanije, takođe postaje neizbežno, kao i upravljanje procesima na nivou cele kompanije. Globalne veze povezuju pojedince, korporacije i javni sektor u svim poslovnim procesima. Informaciono-komunikaciona tehnologija, a posebno ERP sistemi, moraju da obezbede fleksibilnost kompanije i stvore ambijent za ostvarivanje strategijske prednosti. Da bi opstala u žestokoj tržišnoj utakmici preduzećai treba da prate svetske tokove, promene u poslovanju, standardima, metodama, tehnikama i tehnologijama.
Implementacija integrisanih informacionih sistema je jedan od najvažnijih procesa svakog preduzeća, koje nastoji da unapredi svoje poslovanje i neprekidno razvija svoj informacioni sistem.
Danas opstanak na tržištu podrazumeva da kompanija stalno ide u korak sa promenama, da usavršava svoje proizvode i usluge, unosi inovacije u poslovne procese, poboljšava organizaciju i permanentno investira u svoje zaposlene. Jedino na taj način, kroz stalnu brigu o svim ovim segmentima kompanija će doći u poziciju da uvek bude par koraka ispred konkurencije.
Poslednjih godina počinje da se govori o integrisanim informacionim sistemima koji omogućavaju i olakšavaju upravljanje, optimizaciju, planiranje i praćenje svih segmenata poslovanja jedne kompanije. Pomažu da se u pravo vreme donese prava odluka, lakše analiziraju poslovni procesi i na vreme uoče ili predvide moguće kritične tačke u poslovanju kompanije i pravovremeno preduprede neželjene posledice.
Poslovati u uslovima kakvi vladaju na tržištu danas predstavlja svakodnevni izazov. Povećanje efikasnosti, optimizacija troškova i resursa predstavljaju glavni zadatak menadžmenta. Za realizaciju ovih zadataka potrebni su znanje i efikasni alati.
Cilj ovog rada je analiza mogućnosti i načina primene rešenja iz oblasti planiranja resursa kompanije i njihov uticaj na unapređenje kvaliteta poslovanja.
2. EVOLUCIJA INTEGRISANIH SISTEMA
Strategija upravljanja zalihama, pre pojave kompjuterizovanih sistema, bazirala se na potpuno drugačijim principima. Naime, nedovoljno pažnje se posvećivalo količini zaliha u skladištima, tako da je praksa uglavnom bila da se u skladištu čuva određena količina svakog proizvoda. Međutim, poslovno okruženje je postalo sve kompleksnije i organizacije su morale da promene strategiju upravljanja zalihama.
Da bi funkcionalne jedinice mogle da donose
prave odluke, odnosno da bi mogle pravovremeno i efikasno da nabavljaju potreban materijal i delove proizvoda, kao i da upravljaju zalihama, neophodno
im je bilo više podataka. Menadžment u organizaciji je zahtevao efikasan informaciono-komunikacioni sistem, jer mu je bila potrebna tačna i ažurna inforamcija. Samo oni poslovni sistemi koji su obezbedili smislen tok informacija i dobara u lancu snabdevanja, izvrsno upravljanje odnosima sa klijentima i koji su primenil e-poslovnje, mogu ostvariti strategijsku prednost.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta