Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza na natprevar (makedonski)". Rad ima 35 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.EMBED Word.Document.8 \s
EMBED Word.Document.8 \s
EMBED Word.Document.8 \s
СОДРЖИНА:
ВОВЕД
ДОСЕГАШНИ ИСТРАЖУВАЊА
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ХИПОТЕЗИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Предмет на истражувањето
Цел на истражувањето
Хипотези на истражувањето
МЕТОД НА РАБОТА
Примерок на испитаници
Примерок на варијаблите од нападот со шифри
Примерок на варијаблите од одбраната со шифри
Техника на мерење и обработка на податоци
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за првата четвртина на екипата на К.К.Фени Индустри
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за првата четвртина на екипата на К.К Струмица
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за втората четвртина на екипата на К.К Фени Индустри
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за втората четвртина на екипата на К.К Струмица
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за третата четвртина на К.К. Фени Индустри
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за третата четвртина на К.К. Струмица
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за четвртата четвртина на К.К Фени Индустри
Анализа на варијаблите од нападот и одбраната за четвртата чртвртина за Струмица
ЗАКЛУЧОК
7. ЛИТЕРАТУРA
EMBED Word.Document.8 \s
3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ХИПОТЕЗИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
3.1. Предмет на истражувањето
Во богатата структура на кошаркарската игра влегуваат голем број на техничко- тактички елементи, што често влијаат на крајниот резултат. Нивното следење, проучување, анализирање и компарирање, овозможува понатамошно правилно програмирање на тренажниот процес и правилно водење на екипата од страна на тренерот во текот на натпреварот.
Предмет на проучување во ова истражување се некои варијабли кои ги дефинираат нападот и одбраната кај екипите на К.К. Фени Индустри и К.К. Струмица од финалниот натпревар на купот на Р.Македонија.
3.2. Цел на истражувањето
Поаѓајќи од предметот на проучување, произлегува и целта на истражувањето, која е насочена кон утврдување на разликите кај варијаблите од нападот и одбраната кај двете анализирани екипи.
3.3. Хипотези на истражувањето
Имајќи го во предвид предметот и целта на истражувањето, може да се постават следниве хипотези:
Х – 1 - Подобра ќе биде онаа екипа која ќе има подобри резултати кај варијаблите што го дефинираат нападот.
Х – 2 - Подобра ќе биде онаа екипа која ќе има подобри резултати кај варијаблите што го дефинираат одбраната.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta