Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
U BEOGRADU
Predmet: Informacione tehnologije
SEMINARSKI RAD
Tema: INTERNET
Smer: Marketing i trgovina
SADRŽAJ
Uvod u internet.....................................................................................................3
Nastanak interneta................................................................................................3
Pristup internetu...................................................................................................4
Računarske mreže................................................................................................4
Internet u Srbiji....................................................................................................5
Korisničko ime.....................................................................................................5
Lozinka ................................................................................................................6
Internet adresa......................................................................................................6
Sigurnosni problemi.............................................................................................7
Sigurnosni sistemi................................................................................................7
Internet protokoli..................................................................................................7
Internet servisi......................................................................................................8
Internet povlastice................................................................................................8
Zaključak..............................................................................................................9
Literatura..............................................................................................................10
Internet 3
1. UVOD U INTERNET                          
2. NASTANAK INTERNETA
Internet potiče od engleske složenice internet, koja se sastoji od dve reči inter što znači unutra I net sto znači mreža. Odnosno, internet znači mreža unutar mreže, ili interna konekcija između više računara.
Strukturno postoje male mreže koje se međusobno vezuju, i time čine ovu strukturu. Internet se sve više naziva globalnom mrežom informacija (velika internacionalna-globalna baza podataka). Broj računara na internetu se trenutno procenjuje na oko 150.000.000
Količina informacija koju ti serveri poseduju je ogromna, i teško je proceniti i prikazati realno kolika je ona zaista.
Odnosno Internet je globalna, svetska, računarska mreža koja okuplja stotine miliona korisnika širom sveta koji međusobno komuniciraju. Internet se koristi u svim sferama života, od hobija do poslovnih informacija.
Za internet se kaže da postoji tridesetak godina, mada se imenica
Internet prvi put pominje tek osamdesetih godina XX veka.
Koreni interneta potiču jos  u 60 tim godinama, kada su istraživači u Americi počeli da eksperimentišu sa povezivanjem računara putem telefonskih linija koristeći fondove američke Vojne agencije za vrhunske istraživačke projekte DARPA/Defense Advanced Research Projects Agency. Mreža koja je napravljena na osnovu prvobitnih istraživanja, pod nazivom ARPANet, počela je skromno povezavši računare četiri americka univerziteta: UCLA, STANFORD Research institute, UC Santa Barbara I University of Utah.
S vremenom mreža je rasla I počela se koristiti za razmenu elektronske pošte pod nazivom e-mail.
Internet 4
3. PRISTUP INTERNETU
Način  pristupa Internetu ne utiče na međusobnu komunikaciju povezanih računara. Za korisnika računara koji pristupa drugim računarima je nebitno kojoj računarskoj platformi pristupa. Zato se Internet naziva međuplatformskom mrežom (cross- platform network). Ova karakteristika Interneta, da se na isti način može pristupati različitim računarskim platformama i modelima se zove interoperabilnost. Ovo je jedan od ključnih faktora uspeha i popularnosti Interneta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta