Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Asinhrone mašine". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Asinhrone mašine
ASINHRONE MAŠINE
UVOD Asinhrone mašine se pretežno upotrebljavaju kao motor, a jako rijetko kao generator. Asinhrone mašine dobile su svoje ime zbog toga, što brzina rotacionog magnetskog toka i brzina rotora nije ista, kao što je slučaj kod sinhronih mašina. Asinhrona mašina se izra uje u serijskoj proizvodnji kao jednofazna ili trofazna, vrlo je jednostavana za proizvodnju i održavanje i ralativno niske proizvodne cijene. Rad asinhrone mašine temelji se na rotirajućem magnetskom toku, a velike zasluge za pronalazak ima Nikola Tesla. KONSTRUKCIJA ASINHRONE MAŠINE Konstrukcija asinhrone mašine, što se tiče statora, potpuno je jednaka sinhronoj mašini, dok je razlika u rotoru, kao na slici 32
Slika 32 Asinhroni motor STATOR Stator je napravljen u obliku šupljeg valjka od dinamo limova, a uzduž valjka na unutrašnjoj strani nalaze se utori u koje se stavlja trofazni namot.. Kučiste stroja služi kao nosač i zaštita limova i namota, a izra uje se od lijevanog željeza, čelika silumina itd.U sredini nalaze se ležajni štitovi u obliku poklopca gdje su smješteni ležajevi za osovinu na kojoj se nalazi rotor. ROTOR Rotor je sastavljen slično kao i stator, a sastoji se od osovine i rotorskog paketa. Rotorski paket je izveden u obliku valjka od dinamo limova, a u uzdužnom smjeru na vanjskoj strani valjka nalaze se utori za smještaj rotorskog namota. Ako je rotorski namot izveden od štapova bakra, bronze ili aluminijuma, koji su s obje strane prstenima kratko spojeni i liči na kavez, tada je to kavezni asinhroni motor, kao na slici 32. Ili, ako je rotorski namot izveden kao I statorski tj. od svitka koji su spojeni na tri koluta po kojima klize četkice koje služe za spajanje na rotorske otpornike, tada je to klizno kolutni asinhroni motor, kao na slici 33 :
-1-
Asinhrone mašine
Slika 33 Klizno kolutni asinhroni motor Trofazni se namot spaja u spoj zvijezda ili trokut na priključnoj kutiji kao na slici 34 :
Slika 34 Zvijezda spoj Trokut spoj RAD ASINHRONOG MOTORA Priključivanjem statorskog primarnog namota na izmjeničnu trofaznu mrežu kao na slici 32 i 33, proteče trofaznim namotom , trofazna izmjenična struja, koja stvara rotirajuće magnetsko polje koje rotira brzinom ns i zatvara se kroz stator i rotorski sekundarni namot. Presjecanjem vodića statorskog i rotorskog namota svara se inducirana EMS E1 koja drži ravnotežu priključenom naponu mreže,a inducirana EMS E2 u namotu rotora protjerat će struju I2 . Ova struja stvara oko vodića magnetsko polje koja s rotacionim magnetskim poljem daje rezultirajuće polje, a to stvara mehaničke sile koje na osovini stvaraju moment vrtnje. Smjer vrtnje rotacionog magnetskog polja i smjer gibanja rotora su istovjetni. želimo li promjeniti smjer okretanja rotora,trebamo promjeniti smjer okretanja rotacionog magnetskog toka zamjenom dvije faze. Brzina rotora n uvjek je manja od sinhrone brzine ns kojom se okraće rotaciono magnetsko polje i ovisna je o teretu na motoru. Rotor ne može nikada postići sinhronu brzinu vrtnje, a kad bi rotor postigao sinhronu brzinu, ne bi više bilo razlike brzina izme u rotacionog magnetskog toka i rotora i ne bi postojalo presjecanje namota rotora magnetskim silnicama. Zbog toga se ne bi u rotorskom namotu inducirala EMS i ne bi bilo djelovanja mehaničkih sila na vodić, te ne može se stvoriti moment za rotaciju. Rotor se uvjek okrece asinhrono, po čemu je ova mašina i dobila svoje ime. -2-
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta