Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcije (deonice)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.26.11.2010.
Семинарски рад из
Привредног права
Тема: Акције (деонице)
Бр. Индекса: 99 - 1506
Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Садржај:
Насловна страна ...........................................................................................1
Садржај .......................................................................................................2
Увод ..........................................................................................................3-4
Обрада теме рада
Појам и карактеристике акције ................................................................5-6
Врсте акција ..............................................................................................6-8
Вредност акција .......................................................................................8-9
Права имаоца акције ...............................................................................9-13
Закључак ...................................................................................................14
Литература за рад ...................................................................................15
Увод
Акција има троструко значење: удео у основном капиталу, чланство и акцијска исправа.
Удео у основном капиталу. Акција представља учешће у основном капиталу, а основни капитал је издељен на појединачне уделе и они се зову акције. Акције једног друштва не морају имати исту номиналну вредност,али се то често практикује. Однос номиналног износа акције и основног капитала (удео у основном капиталу) изражава рачунски кључ за утврђивање вредносног учешћа за целокупну имовину друштва. Номинална вредност акције, мада представља новчани израз не значи да акционар има захтев према друштву за тај износ, већ има удео на увек променљивој имовини друштва.
Чланство. Под акцијом се подразумева укупност права и обавеза које акционар стиче и који представљају чланство.Чланство је општи појам за права и обавезу. Члански односи су међусобно независни.Ово је зато што нема правног односа међу акционарима, него само између акционара и друштва. Одсуство правног односа међу акционарима је разлог због којег акционарско друштво не престаје у случају искључења, или смрти члана као што је то случај са ортачким друштвом. Чланство има имовински и личноправни карактер,али се ипак сматра да је тај днос претежно имовинскоправни, чему одговара да се права и обавезе одређују према учешћу у основном капиталу.
Законом о предузећима се чланство, када су акционарска друштва у питању, различито означава. На првом месту, чланство се означава као акција, али и као ''права стечена по основу уписа'' што представља удео . Основне карактеристике чланства су: преносивост, недељивост и неотказивост.
а) Преносивост. Члански однос је преносив. Прикупљање капитала је могуће ако је чланство тамо где је и капитал спреман за улагање. Чланство је субјективно право, које је упоредио са својинским и облигационим правима, па се због тога оно може преносити у целини и заједно са оптерећењима. Начелно посматрано, преносивост чланства је неограничена што је последица одсуства правних односа између акционара. Преносивост се може ограничити у погледу неких акција, па су акције преносиве и њихв промет је, у одсуству супротне воље друштва, слободан. То обухвата акције као хартије од вредности, као чланство и као удео на имовини друштва.
б) Недељивост акције представља недељивост акцијског права за акционара. Недељивост чланства значи да се имовинска и неимовинска (управљачка) права не могу одвојити и посебно преносити. Поједина чланска права се не могу пренети ни заложити. Могућа је ипак залога на чланству у целини. До поделе акција не долази ни приликом плодоуживања. '' Од преносивости чланства у функцији његове недељивости, треба разликовати могућност самосталнг преноса права насталих на основу чланског односа. То су право на дивиденду, права на део ликвидационе масе и право на приоритетни упис акција нове емисије. То су класична тражбена права која настају доношењем одговарајућих одлука од стране друштва.'' Овоме треба додати још и могућност посебног преноса будућих потраживања по основу учешћа у добити, нарочито када постоје купони за дивиденду.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta