Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza čeljusti glavonožaca iz želudaca dobrih dupina (hr)". Rad ima 31 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET
Ingrid Poldan
ANALIZA ČELJUSTI GALVONOŽACA (Cephalopoda) IZ ŽELUDACA DOBRIH DUPINA (Tursiops truncatus) IZ JADRANSKOG MORA
Diplomski rad
ZAGREB, 2008.
2
3
Sadržaj
4
Sadržaj:
1. Uvod 2. Materijali i metode 3. Rezultati 4. Razmatranje 5. Zaključci 6. Popis literature 7. Sažetak 8. Summary 9. Životopis
1 9 11 18 21 23 27 29 31
5
1. Uvod
6
7
(Ridgway,1972.) premda je utvrđena
Pristupi izučavanju prehrane dobrog dupina su razni (Barros i Clarke, 2002.), no analiza sadržaja želuca pokazala se kao dobra metoda u istraživanju plijena i prehrambenih navika dobrog dupina (Barros i Wells, 1998.). Ovim radom biti će istražene vrste i veličine glavonožaca koje su plijen dobrog dupina u Jadranskom moru, te razmotriti postoji li ontogenetska i spolna razlika u prehrani dobrih dupina kao što to navode Blanco i sur. (2001.), Cockroft i Ross (1990.), Barros i Odell (1990.) te Corkeron i sur. (1990.).
8
2. Materijali i metode
9
Iz
razudbenih
protokola
znanstvenoistraživačkog
projekta
Ministarstva
10
3. Rezultati
11
Iz
razudbenih
protokola
znanstvenoistraživačkog
projekta
ministarstva
znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske «Zdravstvene i ostale biološke osobitosti sisavaca Jadranskog mora» proizlazi da je pregledan sadržaj želuca 59 dobrih dupina (Tursiops truncatus). U želucu 43 jedinke bio je prisutan sadržaj, dok je u preostalih 16 životinja želudac bio prazan. U sadržaju želuca 37 jedinki nađeni su ostaci ribe, glavonožaca i rakova, u četiri jedinke mlijeko te u dvije jedinke mekonij. Od tih 37 jedinki, 16 (43,24%) jedinki imalo je ostatke riba, glavonožaca i rakova, četiri (10,81%) jedinke imale su ostatke samo glavonožaca, a samo ostatke riba imalo je 15 jedinki (40,54%). Najmlađa jedinka u koje su zabilježeni ostaci glavonožaca u želucu je ženka mase 62 kilograma, duljine 165 centimetara i starosti dvije godine. Zubi glavonožaca pohranjeni su u 4%-tnom formalinu iz želudaca 10 dobrih dupina, iako su u želucima 20 dobrih dupina pronađeni ostaci glavonožaca. Od ta 10 dobra dupina šest su bile ženke, a četiri mužjaka. Osam životinja bile su odrasle, a dvije mlade. Iz sadržaja želudaca izdvojene je 106 čeljusti koje pripadaju najmanje 69 jedinkama glavonožaca. Najmanji broj čeljusti glavonožaca utvrđen u želucu dobrog dupina je jedan, a najveći 32. Prema morfološkim odlikama čeljusti utvrđene su slijedeće vrste glavonožaca u želucima dobrih dupina: obična lignja (Loligo vulgaris) (Slika 2.), mali lignjun (Illex coindetii) (Slika 3.), obična sipa (Sepia officinalis) (Slika 4.) i mrki muzgavac (Eldone moschata) (Slika 5.). Najveći broj čeljusti glavonožaca od ukupno utvrđenih (N=106) pripada mrkom muzgavcu (N=46; 43,39%). Procijenjene mase glavonožaca na osnovi mjera čeljusti iz želudaca dobrih dupina prikazane su u tablici 1.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta