Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akti u kancelarijskom poslovanju". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA POSLOVNOG MENADŽMENTA „PRIMUS“ GRADIŠKA
SEMINARSKI RAD
Predmet : KANCELARIJSKO I ARHIVSKOPOSLOVANJE
VISOKA ŠKOLA POSLOVNOG MENADŽMENTA „PRIMUS“ GRADIŠKA
SEMINARSKI RAD
Tema : AKTI U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU
SADRŽAJ:
Uvod ......................................................................................................................
I Kancelarijsko poslovanje......................................................................................
1.1.Načela kancelarijskog poslovanja.....................................................................
I I Akt ....................................................................................................................
2.2 Podjela akata prema pristupačnosti sadržaja....................................................
2.3 Podjela akata prema redosljedu rješavanja.......................................................
III Popis akata ........................................................................................................
3.1.Sastavni djelovi akta su.....................................................................................
3.2.Zavođenje akata.................................................................................................
3.3.Klasifikacijske oznake predmeta i akata............................................................
3.4.Arhiviranje predmeta i akata ...........................................................................
3.5.Združivanje i dostavljanje akata u rad .............................................................
3.6.Razvođenje akata .............................................................................................
3.7 Akti sa oznakom stepena „tajnosti”..................................................................
3.8 Potvrda o prijemu akata....................................................................................
IV.Akti službene prepiske.......................................................................................
4.1.Sadržaj službenog akta......................................................................................
V Zaključak.............................................................................................................
Literatura.................................................................................................................
UVOD
Kancelarijsko poslovanje podrazumijeva, u prvom redu, rad koji se obavlja u organima i organizacijama sa ciljem da se registruje i prati tok radnog procesa te obezbjeđuje obavljanje osnovnih funkcija organa, odnosno, organizacija.
Kancelarijsko poslovanje nije samo sebi cilj, ono služi da se osnovni poslovi pravilno razumiju, planiraju, na vrijeme otpočnu i završe.
Ono osigurava uslove za rad organa i organizacija, priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija.
Osnovni zadatak kancelarijskog poslovanja je zaštita vjerodostojnosti akta dok se on nalazi kod stvaraoca.
Kancelarijsko poslovanje iz nadležnosti organa uprave i službe za upravu, vrši se u pisarnici, kao organizacijskoj jedinici ili radnom mjestu organa uprave,
odnosno službe za upravu ili u okviru zajedničke pisarnice ili
pojedinog organa uprave.
I Kancelarijsko poslovanje
Kancelarijsko poslovanje podrazumjeva rad u organima i organizacijama, a osnovni cilj je ažurno registrovanje i tok radnog procesa.
Kancelarijsko poslovanje služi da se osnovni poslovi uredno planiraju, započnu i na vrijeme završe.
Kancelarijsko poslovanje možemo posmatrati u širem smislu kao tehnički rad poslova planiranja,organizovanja,analiziranja,komunikacija i sl.
U užem smislu to je tehnički rad koji obuhvata:primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje akata, združivanje akata, dostavljanje akata u rad, razvođenje akata, rokovnik predmeta, otpremanje akata, arhiviranje i čuvanje akata.
Kancelarijsko poslovanje,koje je zaista dobro organizovano organima i organizacijama,zaista doprinosi boljem i lakšem radu tih organa,a osnov za uspješan rad je zasnovan na jednostavnosti,racionalnosti,ekonomičnosti i tačnosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta