Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "GPRS". Rad ima 35 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1. Upotreba GPRS sistema
1.1 Uvod
U današnjem mobilnom telekomunikacionom svetu mušterije zahtevaju kompletno povezivanje u svakom trenutku i na bilo kom mestu.Ali pored bliskog i vernog prenosa glasa,takođe postoji i mogućnost slanja i primanja podataka,kao sto su kratke poruke,zvane SMS.Ti servisi podataka su: prenos faksom,računarom,prenos internet podataka ili čak i slika visokog kvaliteta, koji su malo poznati i veoma retko korisšćeni. Glavni razlog je veoma spor prenos u razmeni GSM mreže. Samo brzine do 9.6 kb/s su ostvarljive u trenutku. Sama, nekompresovana slika sa rezolucijom od 800x600 piksela (to je približno veličina stranice ekrana) će trajati 150 sekundi za kompletan prenos. Ovaj vremenski interval i visoka cena su prosto neprihvatljivi za korisnike mobilnih telefona. Novi sistem je baziran na postojećoj GSM mreži i otvara čitav niz novih mogućnosti za korisnike.Ovaj sistem se naziva Generalni Paket Radio Usluga ili GPRS. Ovom tehnologijom se ostvaruju velike brzine prenosa i korisniku se omogućava da šalje velike količine podataka preko mobilnog telefona nove generacije po prihvatljivoj ceni. U optimalnim uslovima slici će sada trebati samo 12 sekundi da stigne do odredista(Slika 1).
1.2 Brz prenos podataka Usled drugačije prenosne metode, novih šeme kodiranja i mogućnosti korisćenja mnogostrukih kanala, brzine prenosa će porasti drastično u odnosu na GSM. Brzine podataka u GPRS će premašiti standardnu brzinu od 9.6 kb/s i rasti do brzina većih od 171.2 kb/s.
Diplomski rad
Tanasijević Jelena
1.3 Komutacija paketa Za razliku od GSM tehnologije u GPRS tehnologiji podaci se prenose u paketima, slično prenosu podataka na Internetu. Podaci se dele u male pakete pre početka slanja. Ovi mali aketi mogu stići do svog odredista kroz razlicite delove GPRS mreže. To je moguće, zato što svaki paket sadrži adresu primaoca i informaciju o ispravnom prijemu paketa. Pri prijemu paketi se organizuju u orginalan set podataka.
1.4 Interfejs sa vazduhom Kad posmatramo upotrebu GSM interfejsa sa vazduhom postaje očigledno da se postojeći kapacitet značajno menja tokom normalnog poslovnog dana u skladu sa povećanjem i smanjivanjem korisničko saobraćaja. GPRS koristi ovu činjenicu tako što koristi otvorene kapacitete za prenos paketa tokom vremena slabije zauzetosti mreže. Dostupni kanali su povezani što što omogućava veće brzine prenosa(Slika 2).
Takođe, operater mreže može obezbediti više mrežnih resursa, ili podesiti govorne kanale i kanale podataka u skladu sa postojećim potrebama koristeći specijalnu konfiguraciju. S obzirom da će korisnik biti na liniji sve vreme mora doći do velike promene u načinu tarifiranja. U starom sistemu korisniku je tarifirano trajanje telefonskog poziva, a usluga prenosa podataka se posebno naplaćivala. U GPRS sistemu se naplaćuje samo količina podataka koja se prenese. U svakom slučaju operater ima mogućnost da korisniku naplati vreme provedeno u sistemu (online)(Slika 3).
-2-
Diplomski rad
Tanasijević Jelena
2. Servisi
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta