Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Blagajna". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.



САДРЖАЈ
Увод 2
1.0. Послови благајне 3
1.1. Општа правила понашања благајника 4
1.2. Пријем, контрола исправности и ликвидација инструмената готовинског платног промета 5
1.3. Благајнички дневник 6
2.0. Готовина у благајни. 7
2.1. Снабдевање благајне готовим новцем 7
2.2. Пријем налога и готовог новца за уплату 8
2.3. Пријем налога за исплату и исплата готовог новца 9
2.4. Поступак са примљеним готовим новцем од уплата 11
2.5. Сторно налога за уплату 12
2.6. Плаћање платном картицом 12
2.7. Плаћање чеком 12
2.8. Прерада и паковање готовог новца на благајни 13
2.9. Предаја готовог новца трезору/каси 14
3.0. Руковање кључевима трезора 14
3.1. Руковање кључевима трезора и каса 14
3.2. Оспособљавање трезора/каса за употребу 15
3.3. Принципи руковања кључевима 16
3.4. Дужности сакључара 17
4.0. Мањкови и вишкови у готовом новцу 17
4.1. Место настанка мањка, односно вишка 17
4.2. Константовање мањка/вишка 18
4.3. Одговорност за утврђене мањкове 19
4.4. Поступак са манњком/вишком на благајни или у трезору/каси 19
4.5. Мањак односно вишак у предаји сувишака Народној банци Србије 19
4.6. Мањак, односно вишак, код међусобног уступања новца са банкама 20
4.7. Записник о мањку 20
4.8. Добровољно измиривање мањка 21
Литература 22
УВОД
Новчана средства представљају неопходан облик средстава за свако предузеће. О свакој овој врсти новчаних средстава треба водити посебну евиденцију, како би се тачно знало њихово стање и сврха коришћења. Готовинска плаћања јављају се у вези са уплатом или исплатом готовог новца. Све те исплате и наплате обављају се преко благајне. Безготовинска плаћања се обављају преко текућег рачуна.
Благајничко пословање обухвата примање, чување и издавање готовог новца, односно промет готовине. Предузећа држе само мањи део готовине у својој каси а остатак држе у банкама. Прописи о благајничком пословању ограничавају исплате у готовини до одређеног прописаног износа. Изузетак чине исплате у готовом за зараде радника и лична примања, за дневнице и путне трошкове и за откуп пољопривредних производа од непосредног произвођача.
Целокупно готовинско плаћање у предузећу мора се обављати преко благајне. Као што код пословне банке имамо текући рачун, тако исто и од благајника свакодневно имамо благајнички дневник и исти се најкасније сутрадан доставља рачуноводству. У благајничком дневнику приказује се стање новца од претходног дана, улаз и излаз новца у благајну и крајње стање новца у благајни. За сваки улаз и излаз новца благајник мора имати уредан докуменат потписан од овлашћеног лица.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------





Fotografija dokumenta