Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet i servisi na internetu". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola
za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
SEMINARSKI RAD IZ POSLOVNE INFORMATIKE
INTERNET I SERVISI NA INTERNETU
Aranđelovac 2010
Sadrzaj
Uvod
U ovom seminarskom radu reč će biti o Internetu i njegovom značaju u savremenom informacionom društvu. Na samom početku definisaću i dovesti u međusoban odnos pojmove potrebne za razradu teme. Akcenat ću dati na informacije o globalnom informacionom mrežnom okruženju, tj. Internetu i servisima koji se koriste na njemu.
Ako želite biti pristojan i kulturan građanin i korisnik Interneta morate ih znati, poštovati i pridržavati se pravila ponašanja na Internetu. Internet kao fenomen modernog sveta stvorio je jednu vrstu posebne kulture ili subkulture u koju se mogu uključiti ljudi iz celog sveta. Uključivanje u tu zajednicu slobodno je i neograničeno.
Ipak, da bi bili prihvaćeni u cyber svetu, kao i u stvarnom zivotu, moramo poštovati osnovne etičke principe.Internet nije, kako se misli, anarhičko mesto-postoje određena pravila koja se trebaju postovati.
Odnose se na sve vidove korišćenja Interneta a moramo ih poštovati dok poslujemo preko Web-a, kada koristimo e – mail, učestvujemo u forumima, a posebno kada komuniciramo sa drugim poslovnim partnerima.
Na Internetu ima preko 2,2 miliona objavljenih Web prezentacija, sa oko 300 miliona Web strana. Smanjenje cena je jedna od najočitijih prednosti poslovanja na Internetu, dobar primer su cene knjiga i CD, koje su 9-16% niže. Rezime korisćenja Interneta u SAD-u se ogleda u sledećem: USA poštanski servis isporuči 56.3 miliona $ vrednosti pakete za Amazon.com, pri čemu pošta isporučuje 55% vrednosti robe na Mreži, prihodi od elektronskog poslovanja za IBM su 1 bilion $ mesečno, Intel putem Interneta ostvaruje 40% svoje prodaje, Priceline.com proda preko 1000 ulaznica dnevno putem Interneta, eBay proda preko 3,5 miliona proizvoda u preko 2.900 kategorija.
Internet
Pre svega mislim da bi bilo korisno znati sta je uopšte mreža. PC-računari, osim što mogu izvršiti klasične funkcije, mogu biti i povezani u mrezu. Povezani u mrežu mogu komunicirati međusobno i koristiti zajedničke resurse. Uglavnom se koriste tri načina povezivanja računara u mrežu, i to: povezivanje na lokalnom nivou, obično unutar jedne zgrade ili jednog pogona, što čini lokalnu mrežu LAN/Local Area Network/. Povezivanje na nivou malo veće destinacije, naprimer jednog grada, nazivamo MAN mreža/ Metropolitan Are Network/. Takva jedna WAN mreža jeste i Internet.
Internet zapravo čini i jedna i druga i treća varijanta ili, ako možemo reći, Internet je više od mreže, to je mreža sastavljena od mreža. Ili, bolje rečeno, to je jedan apstraktan sistem koji povezuje samo softwere. Zato je pomalo teško dati konkretan opis tog sistema.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta