Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza bezbednosti saobracaja Bela Crkva". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УВОД - ПРЕДМЕТ И ЦИЉ РАДА
Разне опасности и негативне појаве су још од најранијег доба пратиле одвијање друмског саобраћаја, само што су се временом мењале по врсти, изворима и интезитету. Како се друмски саобраћај развијао и пролазио кроз разне фазе, од примитивног саобраћаја преко пешака, јахаће стоке, запрежних возила, до парних машина и савремених моторних возила, тако су се мењали и настајали извори опасности и негативних појава. Тачније, разне опасности су пратиле кориснике пута.
У оквиру безбедности саобраћаја прате се и изучавају извори опасности у саобраћају, а посебно саобраћајне незгоде као појаве због којiх је степен угрожености људи и имовине достигао велике размере. Поред саобраћајних незгода присутне су и друге појаве које угрожавају људе и имовину. Познато је да се многа потенцијална понашања као што су “ зaмaлo нeзгода” и друга ризична понашања не реализују односно не конкретизују у саобраћајну незгоду. То су извори опасности, односно опасна понашања која за последицу могу имати саобраћајну незгоду.
У овом семинарском раду извршена је анализа безбедности саобраћаја на подручју општине Беле Цркве у 2005. години. Приказане су карактеристике посматраног подручја, карактеристике саобраћајних незгода и вредновање безбедности саобраћаја.
2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСМАТРАНОГ ПОДРУЧЈА
Подунавска, пригранична и равничарска општина Бела Црква, простире се у североисточном делу Србије, на крајњем југоистоку Војводине и Баната. Окружена је обронцима Карпата на крајњој источној граници, Вршачким планинама на северу, Дунавом на југу и широко је отворена према западу – Панонској низији.
На простору од 353 квадратна километра, у 14 насеља живи око 22.000 становника на просечној надморској висини од 89,55 метара.
Рељеф општине Бела Црква изразито је равничарског карактера, осим дела према Румунији, дужина саме границе 70 километара где се равница завршава обронцима Карпата.
Иако има периферан положај општина је саобраћајно веома добро повезана са суседним општнама. Саобраћајна повезаност оглрда се у мрежи магистралних и регионалних путева, међународним граничним прелазом – Калуђерово, најстаријом железницом на Балкану из 1856. године, воденим саобраћајницама Дунавом, хидро системом Дунав – Тиса – Дунав, као и аеродромом у Ц категорији.
2.1. СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА
Најзаступљенија старосна група је од 45-64 година и износи 27.34 %, а најмања заступљена група становника је од 10-14 година и износи 6.03 %.
Табела 1. Старосна и полна структура становништва на подручју Беле Цркве
у 2002. (Републички завод за статистику, 2002.(
Старосна група Пол Укупно Мушки Женски 0-9 број 1107 1057 2164 % 11.15 10.13 10.63 10-14 број 639 590 1229 % 6.43 5.65 6.03 15-24 број 1423 1306 2729 % 14.33 12.52 13.40 25-34 број 1396 1318 2714 % 14.06 12.63 13.33 35-44 број 1308 1316 2624 % 13.17 12.61 12.88 45-64 број 2750 2819 5569 % 27.69 27.01 27.34 65 и више број 1242 1950 3192 % 12.51 18.69 15.67 непознато број 67 79 146 % 0.67 0.76 0.72 Укупно број 9932 10435 20367 % 100.00 100.00 100.00
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta