Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Mediji za prenos u telekomunikacijama". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Tema : MEDIJI ZA PRENOS U TELEKOMUNIKACIJAMA
SADRŽAJ :
Uvod
Komunikacioni mediji:
2.1 Žičani mediji
2.2 Bežični mediji
2.3 Karakteristike komunikacionih medija:
2.3.1. Brzina prenosa
2.3.2 Smjer prenosa
2.3.3. Način prenosa
2.3.4. Tačnost prenosa
2.3.5 Kompresija signala
Zaključak
1. UVOD
Komunikacija predstavlja kamen temeljac svih velikih civilizacija i ključni element u procesu transformacije društva. Komunikacione tehnologije nam pomažu da vizualizujemo, razumijemo, kontrolišemo i organizujemo naše okruženje.
Ako pogledamo istoriju civilizacije, možemo da primjetimo da su komunakcione mreže pomogle da se neko društvo transformiše iz društva sa veoma lokalizovanom komunikacijom u regionalno društvo, pa nacionalno i konačno u globalno društvo (tabela 1)
godina Načni komunikacije Vrsta komunikacije 1600 licem u lice lokalna 1700 poštanski sistem regionalan 1870 telegraf,telefon nacionalna 1930 radio,TV nacionalna 1960 sateliti globalna
Tabela 1. Istorijski razvoj komunikacije
Osnove telekomunikacija
Mnogi značajni napretci u komunikaciji dogodili su se u zadnjih par decenija (fax,mašine, satelitske veze, mobilni telefoni, kućni računari povezani na internet). Svi ti napretci su sa sobom donijeli ogromne uticaje na naše živote.
Danas, komunikacije i računarska tehnologija su postali ekstremno povezani. To je rezultiralo telekomunikacijama koje podrazumijevaju elektronski prenos podataka svih vrsta ( tekst, grafika, zvuk,video) putem različitih komunikacionih kanala.
Svi telekomunikacioni sistemi se sastoje iz sljedećih komponenti:
računari – koji prihvataju, obrađuju i šalju podatke
komunikacioni kanali – preko kojih se podaci šalju
komunikaciona oprema – koja pomaže u slanju i prijemu podataka
komunikacioni softver – koji pomaže u kontroli funkcija sistema
komunikacioni protokoli – skup procedura ili pravila koji važe u okviru mreže
Da bi se realizovao prenos na daljinu potrebno je omogućiti prenosni spojni put izmedju prijemne i predajne stanice. Posmatranjem prirode signala za prenosni spojni put, mediji, se uzima supstanca koja ima dobre provodne karakteristike, a nije pretjerano skupa za postizanje velikih rastojanja. Električni signali prenose se metalnim provodnicima, elektromagnetni signali prenose se vazduhom, svjetlosni elektromagnetni signali prenose se optičkim provodnim supstancama, zvučni signali prenose se vodom i tvrdim materijama itd.
Svaki od pomenutih tipova spojnih puteva ima posebne karakteristike, Najbitnije karakteristike medija za prenos signala su:
cijena
propusni opseg
domet, odnosno maksimalna dužina poslije koje se signal mora obnoviti, regenerisati
zaštita od spoljašnjih uticaja u vidu električnih i magnetnih smetnji
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta