Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Geodiverzitet Srbije". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadrzaj........................................................................................................1
Pojam, znacaj i definicija geodiverziteta.................................................2
Podela geodiverziteta................................................................................2
Ugrozenost i zastita geodiverziteta…………….………..……………........6
Literatura…………………………………………………………………………8
Pojam, znacaj i definicija geodiverziteta
Rec geodiverzitet izvedena je iz grcke reci gea- Zemlja i engleske reci diversity- raznovrsnost. Pocela je cesce da se primenjuje u geografiji pocetkom devedesetih godina proslog veka kao dopuna pojma geografska sredina. U prostornom smislu znacenje pojma geodiverzitet konformnoje shvatanju pojma landsaft. Unutar landsafta svi prirodni elementi imaju slicne karakteristike.
Geodiverzitet, kao kategorija najviseg takso- ranga, moze se definisati kao jedinstvo internih I eksternih geografskih faktora i elemenata odnosno procesa koji uticu na fizionomske i kvalitativne transformacije prostora. Interaktivni odnos unutar geografske sredine manifestuje se fuzionim delovanjem vise prirodnih procesa od kojih je jedan dominantan. Kao primer moxe posluziti crnogorski holokras gde je najvise izrazeno dejstvo kraskih erozionih procesa, a koji su u sadejstvu sa klimatskim ili fluvijalnim procesima. Rezultat takvog delovanja je stvaranje tipicnih, ali i atipicnih geodiverzitetnih formi.
Podela geodiverziteta
Zbog razlicitog shvatanja pojma geodiverziteta do danas nije usvojena univerzalna klasifikacija koja bi obuhvatila sve geografske procese i pojave. Na osnovu fundamentalnih vrednosti i zakonomernosti koji vaze u geografskom omotacu geodiverzitet se deli na sledece kategorije.
-Diverzitet geoloskih pojava I tektonskih odnosa
-Diverzitet reljefa
-Diverzitet klime
-Diverzitet hidrografije
-Diverzitet zemljista
Diverzitet geoloskih pojava i tektonskih odnosa oznacava slozenost geoloskog sastava i uticaja pojedinih geoloskih procesa na formiranje litoloskih kompleksa, stratigrafskih i vulkanogenih formi. Epirogena I orogena kolebanja, cija se aktivnost ispoljava na razlicite nacine, uticu na slozenost sastava litosfere ili njenih delova odnosno makrogeoloskih i makrotektonskih formi.
Teritorija Srbije i Crne gore odlikuje se slozenim geotektonskim odnosima i sarolikim geoloskim sastavom. Prema opstoj geotektonskoj regionalizaciji Srbiju i Crnu goru mozemo podeliti na sledece tektonske jedinice:
Jadransko- primorski pojas
-Zona Budva- Cukali (BC), zahvata primorski pojas od Albanije do Konavala
-Dinaridi
Dinarski blok (D)
-Istocnobosansko-durmitorska oblast (IBDO)
-Drinsko-ivanjicki element (DIE)
-Ofiolitski pojas (OP)
Karpati
-Istocnosrpsko-karpatske i balkanske jedinice (ISKBJ)
Panonski strukturni kompleks (PSK)
Srpsko-makedonski i rodopski strukturni kompleks (SMRSK)
Najveci deo planinskih morfostruktura nastao je u mezozojskom periodu, ali je evidentirano i znacajno rasprostranjenje paleozojskih tvorevina, posebno devonske i karbonske starosti. Dinarske, sarske i karpatsko-balkanske morfostrukture izgradjuju stene trijasa, jure i krede. Litoloski i petrografski sastav je raznolik i slozen sto je posledica dinamicnih orogenih procesa i epirogenih kolebanja tokom celog mezozoika. Slozene tektonske aktivnosti i cesti prekidi sedimentacionih faza (transgresija i regresija) praceni su efuzivnim subaerskim i submarinskim fazama sa obilnim piroklasticnim manifestacijama. Na terenima Sumadije do izrazaja je dosla efuzivna i intruzivna aktivnost.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta