Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "država blagostanja". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Fakultet za evropske pravne i političke studije
Smer: Političke nauke
Jovana Medenica
SEMINARSKI RAD
TEORIJA POLITIKE
TEMA : DRŽAVA BLAGOSTANJA
Novi Sad, decembar 2008.
S A D R Ž A J
1 UVOD
Država je organizacija vladajuće klase koja štiti interese klase kao celine bez obzira na evenutalne posebne interese pojedinih društvenih grupa unutar vladajuće klase.
Država je sredstvo za zaštitu jednog određenog načina proizvodnje i na njemu zasnovanog društvenog poretka.
U tome e i izražava funkcija država da u ime vladajuće klase provodi vršenje vlasti na planu organizacije i upravljanja procesom proizvodnje. Da bi mogla funkcionisati država mora raspolagati aparatoma za prinudu koji je najjači u datom društvu.
Država se može definisati kao monopolom za fizičku prinudu i koja služi za održavanje onog načina proizvodnje koji je u interesu vladajuće klase.
Jedna od osnovnih komponenti državne vlasti jeste suverenost državne vlasti odnosno svojstvo državne vlasti da je nezavisna prema drugim spoljnim vlastima koje postoje izvan jedne države i da su sve druge vlasti na njenoj teritoriji potčinjene njoj tj, da je ona navjiša vlast ( suprematija državne vlasti).
Država se može definisati po neđunarodnoj i unutrašnjoj ulozi.
Na međunarodnom nivou država je suvereno telo. Suverenitet čine definisane i međunarodno priznate granice i potpuna vlast države na toj teritoriji. Kada teritorija ne ispunjava te osnovne uslove ona postaje neuspela država. Državna suverenost ima sledeća svojstva:
- nezavisnost državne vlasti – što znači da je državna vlast slobodna u donošenju svojih odluka od svakog mešanja nekog drugog državnog aparata za prinudu van njene teritorije
- suprematija državne vlasti – podrazumeva takvu karakteristiku vlasti po kojoj je državna vlast više od bilo kakve druge vlasti na svojoj teritoriji i da ona može nametnuti svoju volju svima na teritoriji na kojoj se rasprostire.
Država ima i svoje funkcije koja obavlja kao i čitav niz drugih karakteristika i obeležja osima nabrojanih.
U nastavku rada, biće detaljno objašnjena i obrađena država blagostanja kao tip države, zajedno sa svojim bitnim obeležjima odnosno karekteristikama, motivima osnivanja, funkcijam koje obavlja i sl.
2 Nastanak države blagostanja
Počeci modela države blagostanja se nalaze još u penzionim fondovima Bizmarkove Nemačke davne 1883. godine.
Tačnije, istorijski posmatrano, najveće širenje i doba svog najvećeg procvata država blagostanja je doživela u Nemačkoj tokom Prvog svetskog rata i nacističke vladavine tridesetih godina prošlog veka.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta