Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kosti gornjeg uda". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka medicinska škola u Ćupriji
Kosti gornjeg uda
OSSA MEMBRI SUPERIORIS
(Kosti gornjih ekstremiteta)
Ossa membri superioris se dele na kosti ramenog pojasa, kosti nadlakta, kosti podlakta i kosti šake.
KOSTI RAMENOG POJASA
Kosti ramenog pojasa čine clavicula i scapula .One predstavljaju nepokretni deo skeleta gornjeg ekstremiteta i vezuju gornji ekstremitet sa gornjim delom grudnog koša.
CLAVICULA
(ključna kost)
Clavicula je prednja, parna, duga kost ramenog pojasa. Pruža se poprečno levo i desno, ispred i iznad apertura-e thoracis superior (gornji otvor grudnog kosa), a izmedju grudne kosti i lopatice u obliku je položenog slova S. Ima telo i dva okrajka.
Telo ove kosti (corpus claviculae) je spljošteno u vertikalnom smeru. Ima dve strane i dve ivice. Strane su gornja (facies superior) i donja (facies inferior), a ivice:
- prednja(margo anterior)
- zadnja(margo posterior)
Okrajci su:
-spoljašnji, prema akromionu (extremitas acromialis)
- unutrašnji, prema grudnoj kosti (extremitas sternalis).
Unutrašnji, trostranoprizmatični, masivniji okrajak (extremitas sternalis) ima sedlastu zglobnu površinu (facies articularis sternalis) kojom se ključnica zglobljava sa drškom grudne kosti (manubrium sterni) a spoljašnji spljošteni okrajak (extremitas acromialis) ovalnu zglobnu površinu (facies articularis acromialis) kojom se ključnica zglobljava sa natplećkom (acromion) lopatice.
SCAPULA
(lopatica)
Lopatica (scapula) pljosnata je kost trouglastog oblika. Nalazi se na zadnjoj strani grudnog koša od drugog do sedmog ili osmog rebra. Lopatica ima dve strane, tri ivice, itri ugla.
Strane lopatice su:
- prednja (facies costalis)
- zadnja (facies posterior)
Ivice lopatice su:
- gornja (margo superior)
- unutrašnja (margo medialis)
- spoljasnja (margo lateralis)
Uglovi lopatice su:
- spoljašnji, najmasivniji (angulus lateralis)
- gornji (angulus superior)
- donji (angulus inferior)
Prednja strana (facies costalis) izdubljina je u široku, plitku podlopaticnu jamu (fossa subscapularis).
Zadnja strana (facies posterior) podeljena je lopatičnim grebenom (spina scapulae) na dve jame:
- natgrebenu (fossa supraspinata)
- potgrebenu (fosa infraspinata)
Lopatični greben (spina scapulae) trouglastog je oblika i ima dve strane: gornju i donju, i tri ivice. Lopatični greben se nastavlja upolje nadplećkon (acromion).
Nadplećak ima donju i gornju stranu, i unutrašnju ispoljašnju ivicu. Na unutrašnjoj ivici nalazi se ovalna zglobna povrsina (facies articularis acromii) dok spoljašnja ivica sa zadnjom ivicom lopatičnog grebena greadi ugao natplećka (angulus acromialis).
Spoljašnji ugao lopatice (angulus lateralis) ima zglobnu čašicu (cavitas glenoidalis) koja se zglobljava sa glavom ramenice (caput humeri). Iza zglobne čašice je vrat lopatice (collum scapulae) a iznad kljunasti nastavak lopatice (processus coracoideus).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta