Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kompozitni materijali". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Kragujevcu Tehnički fakultet u Čačku
Predmet: MATERIJALI
SEMINARSKI RAD
Tema: KOMPOZITNI MATERIJALI
Sadržaj
Uvod 1
1 .Kompozitni materijali 3
Vlakna za ojačavanje kompozitnog materijala na osnovu plastike.....6
Staklena vlakna za ojačavanje plastike 6
Ugljenična vlakna za ojačavanje plastike 7
Aramidna vlakna za ojačavanje plastike 7
Plastične osnove za ojačavanje vlaknima 8
Poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima 8
Epoksidne smole ojačane ugljeničnim vlaknima 8
Postupci oblikovanja kompozita ojačanih vlaknima 9
2. Drvo 10
Zaključak 11
Uvod
Još uvek ne postoje opšte prihvaćene definicije kompozitnog materijala, ipak se, sa stanovišta nauke i inžinjerstva, može definisati kao sistem materijala koji se sastoji od smeše, ili kombinacije dva ili više makro ili mikrokonstituenata, koji se razlikuju po obliku i hemijskom sastavu i koji su, u suštini, nerastvorljivi jedan u drugom. Sa druge strane, na atomarnom nivou, materijali, kao što je većina metalnih legura i polimemih materijala, mogli bi se takođe nazvati kompozitnim materijalima, jer sesastoje od različitih i posebnih atomskih grupa. Naime, na mikroskopskom nivou legura kao što je obični ugljenični čelik koji sadrži ferit i perlit, mogla bi se nazvati kompozitnim materijalom, jer su perlit i ferit posebno vidljivi konstituenti, koji se uočavaju pomoću optičkog mikroskopa. Na makroskopskom nivou, plastika ojačana staklenim vlaknima, u kojoj se staklena vlakna mogu jasno raspoznati vizuelno, moglo bi se takođe smatrati kompozitnim materijalom. Pri inžinjerskom projektovanju, pod kompozitivnim materijalom se podrazumeva materijal koji se sastoji od konstituenata u opsegu mikro-makro veličina, s tim da znatno preovlada opseg makro veličina. Inžinjerski značaj kompozitnog materijala je u tome da se dva, ili više posebnih, različitih materijala međusobno kombinuju radi obrazovanja materijala koji poseduju svojstva, koja su bolja u odnosu na svojstva pojedinačnih komponenata.
U užem smislu, držeći se strože definicije, pod kompozitnim materijalima se podrazumeva spektar materijala koji moraju zadovoljiti sledeće kriterijume:
-Kompozitni materijali moraju da budu proizvod čovečijeg rada, pa prema tome, nikakvi prirodni materijali kao na primer, drvo, ne mogu da se smatraju kompozitom;
-Kompozitni materijali moraju biti sastavljeni od najmanje 2 hemijski raznorodna materijala sa jasnom granicom razdvajanja među njima;
-Konstituenti kompozita moraju svojim zapreminskim sadržajem da obrazuju kompoziciju, te se prema tome, u ovu grupu materijala ne mogu svrstati nikakve slojaste kompozicije, ili sendvič-materijali;
-Kompozitni materijali moraju imati svojstva koja ne ispoljava ni jedna komponenta pojedinačno.
Kompozitni materijali, kao što su : karbo-kompoziti, kompoziti sa keramičkom i visokotemperaturnom polimernom osnovom, ispunjavaju veoma visoke zahteve koje postavlja dalji razvoj savremene tehnologije u : vazduhoplovnoj , raketnoj, procesnoj industriji i energetici.Uove zahteve posebno spadaju : velika otpornost prema mehaničkim naponima, postojanost na visokim temperaturama, mala gustina i visoka otpornost prema jakim korozivnim i erozionim dejstvima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta