Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analitička evidencija kupaca". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УВОД
Аналитика евиденција купаца је разрада групног рачуна (220) главне књиге.
Аналитичка евиденција купаца није законски обавезна али без ње не бисмо имали квалитетан и брз увид у стање рачуна наших купаца. Сваки купац представља једну картицу, један аналитички рачун.
Систем отварања картице је такав да се нпр. у главној књизи отвори само један конто 220 за све купце, а у аналитичкој евиденцији шифра партнера-купца представља наставак тога конта, нпр. партнер са шифром 245 у аналитици има картицу 245, али гобално гледано шифра његове картице је 220245.
Ово је важно нагласити због књиговођа који су навикли у контном плану уписивати шифре купаца.
АНАЛИТИЧКО КЊГОВОДСТВО КУПАЦА
Информације су потребне функцијама као што су продаја, финансије, производња и због управљања купцима. Дају нам слику о бонитету сваког купца (колики је купац, колики је проценат укупног прихода, начин плаћања и рокови плаћања).
За сваког купца који за купљене производе, робе и услуге своју обвезу плаћа преко ТР-а отвара се посебан аналитичко конто. На конту за сваког појединог купца исказује се настанак потраживања на темељу рачуна за испоручене производе, робу и за обављене услуге.
На темељу докумената о наплати потраживања у аналитичком књиговодству за сваког појединог купца исказује се смањење потраживања од купаца.
На почетку сваке године на аналитичком књиговодству одређеног купца исказује се износ још ненаплаћених потраживања која су настала по основи испорука производа и робе, и обављених услуга до 31.12. протекле године.
У току године на било који дан, збир стране дугује за одређеног купца показује износ који је био расположив за наплату, тј. показује износ могућег прилива новца за тог купца.
На потражној страни за одређеног купца збир стране потражње показује стварни прилив новца по основу наплате потраживања од тог одређеног купца.
Ове исте податке синтетички за све купце показује синтетички конто купаца у главној књизи. Збир промета свих аналитичких конта купаца мора одговарати збиру промета синтетичког конта купаца.
У аналитичком књиговодству за одређеног купца салдо на одређени дан показује још ненаплаћени износ потраживања од одређеног купца на тај дан. Тај салдо уједно показује колики прилив новца можемо очекивати у одређеном року од тог купца. По правилу рок плаћања је одређен договором између продаваца и купца. Уобичајено је да се рок потраживања од стране купаца одређује у раздобљу до 15 дана. Дужи рокови су наравно могући, али већ код тих рокова договара се кредитни однос и обвеза за камату.
У случају кашњења плаћања од стране купца, продавац има право да од рока доспећа до дана плаћања тражи плаћање затезне камате. На износ затезне камате која се обрачунава купцу, у аналитичком конту се исказује повећање потраживања од камата. Управо због затезних камата у садржају аналитичког конта купаца предвиђена је и могућност исказивања рока доспећа сваког појединог потраживања и потребних податка за обрачун затезне камате.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta