Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "A.D. PRETA - uslužni menadžment". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
iz predmeta
Uslužni menadžment
Tema: „PRETA“ a.d.
2010. godina
Sadržaj:
Uvod
"Preta", preduzeće za proizvodnju tapeta i papirne ambalaže, Akcionarsko društvo Novi Sad, nastala je podelom društvenog preduzeća "PROSVETA" Novi Sad koje se bavilo grafičkom delatnošću; jedan od pogona preduzeća je bio pogon za proizvodnju tapeta i papirne ambalaže.
Novooformljeno preduzeće "PRETA" delociralo je sredstva rada iz poslovnih prostorija u ulici Stevana Sremca br. 5 u Novom Sadu (poslovne prostorije su deobnim bilansom pripale drugom preduzeću nastalom podelom DP. "PROSVETA" Novi Sad), a sredstva rada locirana u poslovne prostorije u državnom vlasništvu koje je uzela u zakup od JP "POSLOVNI PROSTOR" Novi Sad, a koje se nalaze u ulici Radnička 32 u Novom Sadu.
"PRETA" a.d. Novi Sad formalno je nastala odlukom radničkog saveta od 13.09.1991. god, a upisana je u sudski registar kod Okružnog suda u Novom Sadu pod brojem registarskog uloška regisitarskog suda 1-4185 i oznakom i brojem upisnika suda Fi.2871/91 kada je i Okružni sud izdao rešenje o organizovanju novog subjekta.
"PRETA" a.d. Novi Sad nastavila je sa delatnošću - proizvodnja tapeta i papirne ambalaže koju je i imala kao deo pravnog prethodnika iz kojeg je nastala deobom.
NAZIV: "PRETA" a.d. za proizvodnju tapeta i papirne ambalaže, Novi Sad;
SKRAĆENI NAZIV: "PRETA" a.d. Novi Sad
SEDIŠTE: Novi Sad, Radnička 32;
OBLIK POVEZIVANJA: Samostalno preduzeće;
RAZVRSTANOST (VELIČINA) PREDUZEĆA: Malo preduzeće;
OBLIK ORGANIZACIJE: a.d. (akcionarsko društvo);
OBLIK SVOJINE: Društvena svojina 28% , privatna svojina 72%;
BROJ SUDSKOG REGISTRA: Fi-2460/2000 1-4185 Okružni sud Novi Sad;
OSNOVNA DELATNOST: 21140 proizvodnja zidnih tapeta
MATIČNI BROJ: 08256241;
TELEFON - FAX: 021/622-169;
ŽIRO RAČUN: 45700-601-2-37758;
POSLOVNA BANKA: Komercijalna banka Beograd;
BROJ RADNIKA: 38
“PRETA” a.d. NOVI SAD u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun, a za obaveze odgovara svim sredstvima.
Ukoliko se posmatra osnovni nivo ponude preduzeća „Preta“, nema razlike između čitave palete proizvoda preduzeća „Preta“ koje nude s jedne i navedenih usluga sa druge strane. Razlog je što je osnovni cilj i proizvoda i usluge upravo zadovoljavanje nekih potreba i želja potrošača i pružanje određene koristi. U tom smislu srž ili suština usluge definiše osnovnu korist koja je razlog da se određena usluga konzumira od strane potrošača, u ovom slučaju je sigurnost, poverenje i zadovoljstvo uslugom. Uslužna ponuda u tom smislu mora biti kreirana i vođena tako da zadovoljava potrebe i želje potrošača na način na koji on smatra da je to potrebno. Stoga je razumevanje potrošača, njegovih stremljenja, želja, ciljeva, navika, karakteristika, situacija potrošnje i mnogo toga drugog, jako bitno za kreiranje i pružanje uspešne i kvalitetne usluge.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta