Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Manometar i sostavni komponenti (makedonski)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.СОДРЖИНА:
1. ПОИМ ЗА ПРИТИСОК , ЕДИНИЦИ МЕРКИ. ПРЕТВАРАЊЕ..............................2
2. МАНОМЕТРИ СО ТЕЧНОСТ...........................................................................3
3.ДЕФОРМАЦИСКИ МАНОМЕТРИ.....................................................................4
3.1 СОСТАВНИ КОМПОНЕНТИ...............................................................5
3.1.1. ПАКУВАЊЕ.......................................................................5
3.1.2. ДИХТУНГ И ЛЕЌА..............................................................6
3.1.3. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ...............................................6
3.1.4. СКАЛА И ПОКАЖУВАЧИ....................................................7
3.1.5. МАКСИМАЛЕН ПОКАЖУВАЧ..............................................7
3.1.6. ДИГИТАЛНИ ДИСПЛЕИ(МОНИТОРИ).................................8
3.2 СПЕЦИЈАНИ КАРАКТЕРИСТИКИ.....................................................8
3.2.1 ОСВЕТЛУВАЊЕ.................................................................8
3.2.2. ТЕМПЕРАТУРНА КОМПЕНЗАЦИЈА.....................................8
3.2.3. ДУПЛЕХ И ДИФЕРНЦИЈАЛНИ МАНОМЕТРИ.......................9
3.3 .БЕЗБЕДНОСТИ КАРАКТЕРИСТИКИ ...............................................9
3.4. ГРЕШКИ И СИГУРНОСТ.................................................................10
4. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА..........................................................................12
ПОИМ ЗА ПРИТИСОК. ЕДИНИЦИ МЕРКИ. ПРЕТВОРАЊЕ
Притисокот е неелектична големина. По дефиниција притисокот претставува однос на силата F и површината S на која силата дејствува нормално, односно
QUOTE (Pa)
Притосокот од еден паскал претставува дејстување на силата 1N врз површина од 1 QUOTE .
Прво познато мерење на притисок извел Торичели (1643 год.), притоа утврдил дека воздушната обвивка ја притиска земјата со притисок од 760 mm живин столб. Денеска се мерат притисоци со вредност од QUOTE Pa (ултравакуум) до QUOTE Pa и повеќе, во облоста на високите притисоци.
Кај гасовите и течностите можат да се разликуваат неколку видови притисоци:
Атмосферски, тоа е притисок на околината ( QUOTE )
Надпритисок, притисок поголем од атмосферскиот ( QUOTE )
Подпритисок,притисок помал од атмосферскиот ( QUOTE )
Апсолутен,притисок мерен во однос на нулата (0)
Вакуум, тоа е празен простор ,но се употребува и како поим за многу мали притисоци.
Надпритисокот и подпритисокот се релативни притисоци.Апсолутниот притисок во суштина претставува разлика меѓу атмосферскиот и надпритисокот или подпритисокот:
Според горниот израз се гледа дека апсолутниот (вистинскиот) притисок секогаш е зависен од разликата на атмосферскиот притисок. Мерењето притисок во практиката секогаш се сведува на мерење на разликата од вкупниот и атмосферскиот притисок. Тешко е да се отстрани присуството на атмосферскиот притисок иако има претворачи на притисок каде што тоа е решено со самата конструкција. Пордрачјето на притисоците што се мерат е широко и тоа од QUOTE - QUOTE Pa. За мерење на олку широко подрачје на притисоци се развиени многубројни различни методи и многу видови претворачи. Постои стремеж притисокот да се мери според својата дефиниција. Тоа, всушност, мерењето на притисокот го сведува на споредување на две сили и мерење на нивната разлика. Врз тој принцип се конструирани сите видови претворачи на притисок. Силите кои предизвикуваат притисок можат да се класифицираат на сили кои настануваат поради гравитација на некои тенки метални елементи.
Според класификацијата на силите што предизвикуваат притисок може да се изврши групирање и на самите претворачи и тоа:
течни претворачи на притисок
деформациски претворачи на притисок
Со првата група претворачи најчесто се вршат прецизни апсолутни мерења во лабораториски услови. Исто така, некои од нив се користат и како еталони за баждарење на други типови претворувачи.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta