Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dečija prava". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Kragujevcu
Pedagoški fakultet u Jagodini
SEMINARSKI RAD
Predmet: Savremeno društvo i demokratija
( građansko vaspitanje )
Tema: Dečija prava
Jagodina, 2008.
U v o d :
Deca i njihova prava
Svako društvo očekuje da njegovi mladi odrastu u sposobne i odgovorne građane koji će doprineti dobrobiti zajednice. Pa ipak, deci širom sveta su često uskraćena prava na opstanak, potuni razvoj i aktivno učešće u životu zajednice.
Deca su suočena sa nasiljem na ulici, navođena na upotrebu droge, izložena seksualnom iskorišćavanju i zlostavljanju, i to kako u zemljama u razvoju tako i u razvijenim industrijskim društvima. Ona su prisiljena da rade na poslovima koji štete njihovom zdravlju i razvoju, lišena prava na odmor i zabavu.
Milioni dece nikada ne završavaju školu. Čak i u zemljama sa razvijenim školstvom, obrazovanje pojedinih grupa kao što su etničke manjine, devojčice ili hendikepirana deca je ograničeno ili čak sasvim izostaje.
Još uvek mnogo dece umire od bolesti koje se mogu sprečiti. Glad i pothranjenost tek treba da se iskorene. Loši uslovi života ugrožavaju zdravlje dece.
U nekim delovima sveta, čak i deca školskog uzrasta podležu regrutaciji, izložena su torturi, nepravednom kažnjavanju, zatvarana su, lišena zakonske i pravne zaštite.
Ne može se očekivati da će deca čije se bazične potrebe ne zadovoljavaju a osnovna prava uskraćuju odrasti u zrele, produktivne članove društva, spremne da razumeju i poštuju prava drugih. Uskraćivanje prava deci ne uzrokuje samo njihove lične patnje, ono takođe seja seme za političke i socijalne nemire, pa čak i za nasilne sukobe. Pitanja prava utiču na svačiji život, direktno ili indirektno.
Zato je u interesu individualnog ali i globalnog razvijanja, neophodno da deca širom sveta razumeju sam pojam prava, da znaju koja su njihova prava, da nauče da se saosećaju sa onima kojima su ta prava uskraćena i da budu osposobljena da preduzimaju akcije u korist sopstvenih i prava drugih.
Upoznavanje sa Konvencijom o pravima deteta je jedan od načina da se to započne.
“ dete je čovek u odelu deteta”
Šta je Konvencija o pravima deteta?
Konvencija o pravima deteta je jedan ugovor Ujedinjenih nacija koji precizira koja sve prava pripadaju deci. Ona postavlja osnovne standarde za dobrobit dece na različitim stadijumima njihovog razvoja. Države koje potpišu (ratifikuju) Konvenciju postaju zamlje članice tog ugovora i prihvataju obavezu da budu zakonski odgovorne za njenu primenu. One o tome šalju redovne izveštaje Komitetu za prava deteta. Konvencija o pravima deteta je prvi univerzalni zakon koji na jednom mestu i celovito definiše sva važna prava deteta, umesto da se prava deteta rešavaju u nizu međunarodnih zakona. Unutar konvencije možemo razlikovati 4 grupe prava :
Prava na opstanak obuhvataju pravo na život i pravo na zadovoljavanje osnovnih, egzistencijalnih potreba, kao što su: ishrana, krov nad glavom, adekvatan životni standard, medicinska nega
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta