Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Geometrijsko crtanje". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj:
Geometrijsko crtanje.......................................................................................1
Osnovne geometrijske konstrukcije.........................................................1
Složene linije............................................................................................9
Konstrukcija pravilnih mnogouglova....................................................12
Krive linije.............................................................................................15
GEOMETRIJKSKO CRTANJE
Osnovne geometrijske konstrukcije
Proizvoljnim otvorom šestara opiše se luk sa središtem u datoj tački C, tako da preseče datu pravu a u tački A. Istim otvorom šestara kroz tačku C opiše se luk sa središtem u tački A, tako da se presecanjem prave a dobija tačka B. Otvorom šestara BC opiše se luk sa središtem u tački A tako da se u preseku sa već nacrtanim lukom kroz A dobije tačka D. Tačke C i D određuju pravac prave b , paralelno sa pravom a (slika 1.1)
Slika 1.1 Crtanje prave b paralelno sa pravom a
Crtanje normale iz date tačke na datu pravu
Proizvoljnim otvorom šestara R preseče se data prava a lukom čije je središte u datoj tački C. Iz dobijenih tačaka A i B istim ili većim otvorom šestara nacrtaju se dva nova kružna luka tako da se oni preseku u tački D. Tačke C i D određuju pravac normale kroz tačku C na datu pravu. (slika 1.2).
Slika 1.2 Normala na pravu
Deljenje duži na dva jednaka dela
Iz krajnih tačaka A i B na slici 1.3 opišu se kružni lukovi poluprečnika R većeg od polovine duži, do uzajamnog preseka u tačkama C i D nacrta se simetrala duži AB koja deli duž B na dva međusobno jednaka dela i seče je u tački M. na isti nacin se mogu podeliti AM i BM.
Slika 1.3 Deljenje duži na dva jednaka dela
Deljenje duži na željeni broj međusobno jednakih delova
Kada je potrebno da se duž AB podeli na određeni broj međusobno jednakih delova i kada je njena dužina “nezgodna” za neposrednu podelu (merni broj podeljaka je nedeljiv broj), tada se iz tačke A date duži pod proizvoljnim uglom nacrta AB` čiji su podeljci celi brojevi. Kroz tačke B i B` nacrta se zrak i paralelno sa njim kroz ostale podeljke duži AB` crtaju se zraci koji dele duž AB na željeni broj međusobno jednakih delova (slika 1.4)
Slika 1.4 Deljenje duži na međusobno jedanke delove
Deljenje ugla na dva međusobno jednaka dela
Dat je ugao BAC (slika 1.5) iz temena A kao središta, opiše se luk proizvoljnog poluprečnika do preseka sa kracima ugla u tačkama D i E. Iz dobijenih tačaka kao novih središta opišu se dva luka sa istim ili većim poluprečnikom R do uzajamnog preseka u tački F. Kroz teme ugla A i tačku F nacrta se simetrala koja deli ugao BAC na dva jednaka dela.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta