Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktivni finansijski poslovi". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.AKTIVNI BANKARSKI POSLOVI
-seminarski rad iz predmeta Finansijska metematika-
Sadržaj
TOC \h \z \t "veliki,1,srednji,2,mali,3"
1. Pojam i definicija banke
Banka je samostalna finansijska institucija koja se bavi prikupljanjem (mobilizacijom) slobodnih novčanih sredstava i daljem plasiranjem tih novčanih sredstava. Ona prikuplja od finansijski suficitarnih i ulaže sredstva u finansijski deficitarne, jednostavnije rečeno, banka se bavi prometom novca.
Uloga banke se menjala kroz istoriju, a danas ona obavlja veoma važnu funkciju za ceo privredni sistem.
Bankarstvo se može posmatrati sa dva aspekta:
širi (makro) aspekt – mere očuvanja stabilne valute, količine novca u opticaju…
uži (mikro) aspekt.
1. 1. Vrste banaka
Sve finansijske institucije se dele na bankarske, nebankarske i ostale.
Nebankarske organizacije su štedionice, osiguravajuća društva, kreditne agencije, penzioni fondovi, delersko-brokerske kuće…
Banke se dele prema:
Prema ročnosti poslova:
dugoročne (investicione)
kratkoročne (komercijalne)
Sa stanovišta privredne oblasti tj. grane:
zanatske
spoljnotrgovinske
industrijske
Prema vlasništvu:
privatne
državne
mešovite
Sa stanovišta teritorije gde obavljaju posao:
lokalne banke
pokrainske
nacionalne
regionalne
multinacionalne
Prema mestu i značaju koje zauzimaju u bankarskom sistemu:
centralne banke (štampaju i emituju novac)
poslovne banke (osnivaju se sopstvenim kapitalom)
komercijalne banke (depozitne banke koje se bave kratkoročnim poslovima)
investicione banke (prikupljaju i plasiraju sredstva najkraće na srednji rok)
univerzalne banke.
2. Bankarski poslovi
Banka najveći deo poslova obavlja za svoje ime i u svoj račun ali ih obavlja i za tuđe račune (neutralni poslovi). Banka obavlja sledeće poslove: depozitni, kratkoročni, menjački, emisioni, kupovina i prodaja HOV (hartija od vrednosti), depoposlovi, garancijski poslovi, poslovi platnog prometa…
Glavni cilj poslovanja banke je maksimalna zarada.
Ulaganja banke u akcije preduzeća ne mogu biti veća od 15% njenog kapitala, ulaganja u druge banke ne mogu biti veća od 51%, ulaganja u osnovna sredstva od 20%, krediti dati jednom tražiocu 20% - 30%, a svi ukupni krediti ne smeju biti veći od 80% ukupnog kapitala banke.
Svaka banka odgovara Narodnoj Banci za svoje poslovanje, pa je zbog toga obavezna da obavesti NB o povećanju osnivačkog kapitala, trajnom ulaganju u kapital druge banke, u osnovna sredstva, o svakom odobravanju velikih kredita, o svakoj prodaji svojih akcija, kada jedan akcionar stiče više od 10% akcija, o otvaranju filijala, ekspozitura u zemlji i inostranstvu i o promeni sastava upravnog i nadzornog odbora.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta