Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet adrese". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.2 2Internet adrese
 Mesto svakog računara svake pojedinačne mreže uključene na Internet mora biti: jedinstveno
 IP adresa je obima 32-bita, a to znači da je moguće adresirati 232 = 4 294 967 296 hostova
Primer:
 Numerički zapis sa 4 bajta: 128.2.7.9 što odgovara binarnom zapisu: 10000000 | 00000010 | 00000111 |00001001
IP adrese
IP adresu čine dva polja:
(a) adresa mreže (Network address, Network ID) - identifikuje mrežu i
(b) adresa računara (Host address, HostID) - identifikuje računar u okviru mreže
Internet adrese
 Način zadavanja Internet adrese kao niza brojeva nije prirodan čoveku, jer je nepodesan za pamćenje imena
 Uporedo sa Internet adresama uvedena su odgovarajuća simbolička imena kao npr. www.yahoo.com ili www.vps.ns.ac.rs
 Analogija sa servisima koje pruža javna telefonska mreža
 Telefonski imenik sadrži imena pretplatnika. Ako želimo nekom korisniku da doznamo telefonski broj mi prvo u imeniku nalazimo njegovo ime, a zatim i odgovarajući telefonski broj
 Telefonski imenik, vrši preslikavanje imena korisnika (simbolička imena) u stvarni telefonski broj (aktuelna adresa)
 Slična logika se koristi kod Interneta3
DNS - Domain Name System
 Aplikacija koja omogućava preslikavanje simboličkih imena u Internet adrese i obrnuto naziva se DNS (Domain Name System)
 Za svaku lokalnu mrežu uveden je DNS server koji sadrži datoteku sa imenima i Internet adresama računara te mreže
 DNS serveri međusobno komuniciraju
 Svaki od DNS servera može pristupiti bilo kom drugom DNS server sa upitima o imenima računara njegove mreže
DNS zone
 DNS zona je podstablo DNS stabla koje se administrira nezavisno I obuhvata područje od jednog ili više Name servera
 Zone – mogu biti podeljene na manje celine – podzone (kompanije – više preduzeća, fakulteti – više katedri)
 Administrator svake od zona odgovoran je za dodeljivanje imena računarima date mreže
 DNS stablo (pored organizacije domenskih imena) definiše logičke veze između Name servera
 Korišćenjem DNS stabla:
 moguće odrediti put između bilo koja dva Name servera
 odrediti samo logičke veze između pojedinih zona i domena4
Struktura dodeljivanja imena kod Interneta
 Način dodeljivanja imena kod Interneta zasniva se na korišćenju oznaka (labela) koje se razdvajaju tačkom  Primer: vps.ns.ac.rs
 Organizacija imena računara u Internetu je strogo hijerarhijska i može se predstaviti stablom, u kome svakom čvoru odgovara jedna labela, jedino je koren stabla neimenovani čvor, tj. čvor bez labele
Organizacije Organizacije za registraciju domena
 Odgovornost za pojedine domene raspodeljena je između više organizacija
 Svaka zemlja – administraciju nacionalnih domena
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta