Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Amnestija i pomilovanje". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.AMNESTIJA I POMILOVANJE
SADRŽAJ :
I Uvod ............................................................................................. 3
II Pojam amnestije i pomilovanja ............................................ 3
III Amnestija – sadržina, obim i nadležnost ............................... 5
IV Pomilovanje .................................................................................. 7
4.1 Sadržina i davanje pomilovanja .................................... 7
4.2 Razlike između amnestije i pomilovanja ......................9
V Zaključak ....................................................................................10
LITERATURA ..................................................................................11
I UVOD
Amnestija i pomilovanje, kao postupci uređeni KZ su specifični sami po sebi, a sem toga veoma su interesantni za proučavanje. Ova dva termina su vrlo slična i uzajamno povezana, ali se ipak razlikuju u nekim pojedinostima.
U stručnoj pravnoj literaturi ovim terminima je posvećena izuzetna pažnja.
“ Lica koja su obuhvaćena amnestijom mogu da se potpuno ili delimično oslobode izvršenja kazne, da se izrečena kazna zameni blažom, može da se da rehabilitacija ili da se ukidaju pojedine ili sve pravne posledice osude. Takođe, može da se oslobodi od krivičnog gonjenja – abolicija u toku postupka, kada i ne dolazi do sudske presude. Ni amnestijom ni pomilovanjem ne dira se doneta sudska presuda kojom je neko lice osuđeno. “
“ Zakon pomilovanje definiše kao mogućnost da se poimenično određenom licu da potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne, da se oslobodi od krivičnog gonjenja, te da izrečena kazna može da se zameni blažom, ili uslovnom osudom. Može da se da rehabilitacija, da se odredi kraće trajanje određene pravne posledice osude ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posledice osude. “
Amnestija i pomilovanje kod nas su definisani članovima 109, 110 i 111 Krivičnog zakonika Republike Srbije.
II POJAM AMNESTIJE I POMILOVANJA
Amnestija i pomilovanje su pravni akti i njihovom primenom se osuđeni ili delimično oslobađa od izrečene kazne ili mu se ona zamenjuje blažom kaznom.
Znači, amnestija je ono o čemu sanjaju svi krivično gonjeni i pravnosnažno osuđeni građani jedne države – da im ta država , tj. njen najviši zakonodavni organ pokažu milost.
“ Amnestija i pomilovanje su ovlašćenja nadležnih državnih organa i zato njihova primena nije uslovljena prethodnim pristankom onoga na koga se odnose. “
Prema širem značenju, amnestija i pomilovanje mogu obuhvatiti i oslobođenje od krivičnog gonjenja, odnosno onemogućenje da se licu koje je krivično gonjenjo uopšte i izrekne kazna. Amnestija i pomilovanje u ovakvom obliku su označeni kao – abolicija.
Kroz razvoj krivičnog prava amnestija i pomilovanje su bili različito ragulisani po pitanju njihove sadržine, obima primene i nadležnosti za njihovo davanje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta