Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Benchmarking kao instrument totalnog upravljanja kvalitetom TQM". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
EKONOMSKI FAKULTET
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA
MENADŽMENT KVALITETA
TEMA: BENCHMARKING KAO ELEMENT TOTALNOG UPRAVLJANJA KVALITETOM (TQM)
Beograd, jun 2009.
U V O D
U vremenu drastičnih promena, budućnost nasleđuju oni koji uče. Oni koji misle da su sve naučili osposobljeni su da žive u svetu koji više ne postoji (Eric Hoffer).
Susrećući se sa izazovima, menadžeri moraju sve više biti inovativni, proaktivni, fleksibilni i u svemu fokusirani na kvalitet. Kvalitet proizvoda i usluga u kompanijama postaje sve više presudan tržišni faktor koji izdvaja određenu kompaniju od svih ostalih. Menadžeri često moraju da daju odgovore na sledeća pitanja:
• Zašto je određeni kupac spreman da za određene proizvode ili usluge plati više nego za
druge?
• Šta je to zbog čega kupac plaća?
• Koje su “vrednosne komponente” nekog proizvoda ili usluge?
• Šta je to što je za kupca najvažnije pri kupovini našeg proizvoda ili usluge?
Pitanje kvaliteta je veoma prisutno pitanje u teoriji i praksi savremenog menadžmenta. Kvalitet proizvoda i usluga je izrastao u najkonkurentnije oružje brojnih kompanija širom sveta. Pri tome pobednici će biti one organizacije koje uspeju da razviju inovativnu kulturu, u kojoj će zaposleni da uživaju u promenama ali i da budu nosioci takvih promena. Jednom prilikom je predsednik upravnog odbora General Electric-a, Jack Welch, novu strategiju za XXI vek formulisao sledećim rečima: "Brzina, jednostavnost i samouverenost". James Houghton iz Corning Inc. zalaže se za kontinuirano ponavljanje sledećih faktora: "Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Svetska klasa. Potrošački fokus. Participacija zaposlenih."
Koncept Totalnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management-TQM) je veoma bitan za uspešno funkcionisanje organizacije. Da bi projekat TQM-a u organizaciji bio prihvaćen i realizovan, neophodno je da menadžment jasno demonstrira svoju privrženost TQM-u. To će pre sve ostvariti, svojim liderstvom TQM procesima, a posebno onima koji se odnosi na:
- razvoj vrednosti organizacije, koje su definisane politikom i strategijom,
- uspostavljanjem sistema dvosmerne komunikacije sa zaposlenima,
- licnim uključivanjem u unapređenjem poslovanja organizacije, i
- razvojem sistema za unapređenje rada top menadžementa.
Konkurentska prednost je glavni indikator kvaliteta privređivanja i uspešnog pozicioniranja preduzeća. Kod utvrđivanja indikatora kvaliteta poseban značaj ima poznavanje kvaliteta proizvoda i usluga konkurenata. Izrazom benchmarking se u savremenoj teoriji i praksi menadžmenta označava istraživanje i observiranje najbolje prakse konkurenata. Benchmark je jedan od najbitnijih elemenata TQM-a, predstavlja standard kvaliteta koji služi kao baza za poređenje. Benchmarking praksa varira u zavisnosti od prirode cilja koji se želi postići i ostvariti i partnera koji su osnova za kompariranje.
U nastavku rada biće nešto više reči o konceptu Totalnog upravljanja kvalitetom i benchmarkingu kao njegovom elementu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta