Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Amnestija i pomilovanje". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BANJA LUCI
PRAVNI FAKULTET
AMNESTIJA I POMILOVANJE
SEMINARSKI RAD
Banja Luka, jun 2010.
UVOD
Amnestija i pomilovanje su akti milosti najviših organa državne vlasti čijom se primjenom osudjeni ili djelimično oslobadja od izrečene kazne, ili mu se ona zamjenjuje sa blažom kaznom. U ovakvom slučaju riječ je o amnestiji i pomilovanju u užem smislu. Medjutim, amnestija i pomilovanje mogu imati i šire značenje; one mogu obuhvatiti i oslobadjanje od krivičnog gonjenja, sto znaci onemogućavanje da se učiniocu krivičnog djela uopste izrekne kazna. Ovakav oblik amnestije ili pomilovanja se naziva abolicija.
Amnestija i pomilovanje su ovlašćenja nadležnih državnih organa i zato njihova primjena nije uslovljenja prethodnim pristankom onoga na koga se odnose. Lice protiv koga treba da se pokrene krivični postupak, ili protiv koga se postupak vec vodi, ne moze odbiti aboliciju, cak i kad bi imalo interes da se njegova nevinost dokaže krivičnim postupkom. Ni osudjeno lice ne moze odbiti oslobodjenje kazne, ili ublažavanje kazne primjenom amnestije i pomilovanja.
Kada je rijec o amnestiji i pomilovanju u uzem smislu, njihovom primjenom se mijenja pravosnažna sudska odluka, ali to ne znači da se dovodi u pitanje zakonitost i osnovanost sudske odluke. Pravosnažna sudska odluka kojom je odredjeno lice osudjeno ostaje i dalje na snazi, na osnovu nje nastaju pravne poslijedice osude, ostaje upis u kaznenu evidenciju (osim u slucaju kada se amnestija i pomilovanje odnose na brisanje osude), s tim sto ce se unijeti naznaka da je nastupila amnestija i pomilovanje i njihova sadržina.
Amnestija i pomilovanje se medjusobno razlikuju po tome sto se amnestija daje neodredjenom broju lica, ciji je krug odredjen po nekom opstem kriterijumu( npr.prema djelu za koje su osudjena, prema kazni koja im je izrecena, ili prema nekim drugim opstim okolnostima), dok se pomilovanje daje odredjenim licima. Razlika postoji i u pogledu organa koji su nadlezni za davanje amnestije i pomilovanja, u postupku za donosenje ovih akata, u sadrzini, kao i u drugim osobenostima koje proizilaze iz osnovnih karakteristika amnestije i pomilovanja.
Davanje amnestije ili pomilovanja ne dira se u prava trecih lica koja se zasnivaju na osudi.
AMNESTIJA
Amnestija je akt najvišeg zakonodavnog tijela jedne države kojim se značajno utiče na kaznenu politiku države, kako u pogledu ostvarivanja prava na krivično gonjenje, tako i u pogledu mijenjanja i korigovanja već izrečenih sudskih presuda. Potiče od grčke riječi amnestia – zaboravljanje, što bi u krivičnopravnom smislu značilo predavanje u zaborav učinjenog krivičnog dijela.
Bez obzira kojim razlozima bila motivisana, ona je uvijek akt milosti najvišeg predstavničkog tijela kojim se u formi zakona daje oslobođenje od krivičnog gonjenja, potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne, izrečena kazna se zamjenjuje blažom kaznom, određuje se brisanje osude ili se ukida poslijedica osude.
Dakle, sadržina amnestije se može sastojati u sledećem:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta