Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Darovitost - ekspertnost". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za psihologiju
Edukacijska psihologija
Ak.god. 2005./2006.
DAROVITOST - EKSPERTNOST
05.05.2006.
kriterij izvrsnosti – izuzetno dobar na nekog dimenziji, vještini ili konstruktu ukoliko ga se uspoređuje s njegovom referentnom grupom
kriterij rijetkosti – to postignuće je rijetko u referentnoj skupini odnosno populaciji
kriterij pokazljivosti – izuzetno postignuće u nekoj dimenziji može se pokazati na jednom ili više valjanih mjerenja
kriterij produktivnosti – osoba mora imati potencijal koji vodi do neke produktivnosti ili već mora biti produktivna
kriterij vrijednosti – postignuće, tj. učinak osobe društvo ukojem živi smatra vrijednim
O DAROVITOSTI
pristup usmjeren na genetske čimbenike
pristup usmjeren na kognitivne modele
Darovitost se istražuje proučavanjem razlika u kognitivnom funkcioniranju darovitih i prosječnih (procesiranje informacija, pamćenje, rješavanje problema, kognitivne strategije te metakognicija)
pristup usmjeren na postignuće
sustavski pristup
opća intelektualna sposobnost, čija statička dimenzija predstavlja snagu mozga, a dinamička odnosi se na to koliko dobro je osoba u stanju nešto učiniti
specifične sposobnosti, čiju statičku dimenziju čini posebna sposobnost, odnosno talent, koji je istaknutiji od drugih osobnosti, a dinamičku kako osoba procesira informacije u toj domeni svoje specifične sposobnosti
ne-intelektualni činitelji (pr. nezavisnost, motivacija, samopoštovanje...), čiju statičku dimenziju čine tri aspekta ličnosti – unutarnja nasuprot vanjskoj kontroli, nezavisnost nasuprot zavisnosti te orijentacija na sadašnjost nasuprot orijentaciji na budućnost, dok dinamičku dimenziju čine situacijske promjene u spomenutim osobinama
okolinska podrška (uža i šira okolina), čiju statičku dimenziju čine obitelj,škola i socijalno okruženje koje utječe na razvoj darovitosti (Tannenbaum posebno ističe ulogu socijalne klase i mogućnosti učenja koje ona osigurava), dok dinamičku čine način na koji okolina (roditelji i učitelji) prenose vrijednosti obrazovanja na dijete
slučajnost (tj. sreća), čiju statičku dimenziju čine slučajni događaji koji mijenjaju život osobe i nad kojima imaju malo kontrole, dok dinamička dimenziju čini razina sreće koja je pod utjecajem pojedinca
Prema Tannenbaumu, svaki od navedenih faktora je nužan, ali sam po sebi nedovoljan za realizaciju potencijala – nijedna kombinacija 4 faktora ne može nedoknadati nedostatak na 5. faktoru, a relativna važnost pojedinih faktora mijenja se obzirom na vrstu darovitosti.
KOGNITIVNE KOMPONENTE DAROVITOSTI
vještine mišljenja – grupiraju se u 3 šira sklopa – kritičko mišljenje (prosuđivanje, raščlanjivanje, uspoređivanje, suprotstavljanje, procjenjivanje i vrednovanje), kreativno mišljenje (otkrivanje,zamišljanje,pretpostavljanje, stvaranje novog) te praktične vještine (omogućuju provedbu zamisli ili ciljeva u djelo, rješavanje konktretnih problema)
metakognitivne vještine (vještine samoregulacije vlastitog učenja) – ključne za transformaciju potencijalne darovitosti u ostvarenu, te ih Sternberg dijeli se u tri skupine :
vještine planiranja pristupa učenju/rješavanje problema
vještine praćenja vlastitog napredovanja
vještine regulacije ponašanja, tj. spremnost na promjenu ponašanja pri učenju ako ono ne daje očekivane rezultate
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta