Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Automatizacija postupaka upravljanja kvalitetom". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE
SMER: EFEKTIVNOST, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
AUTOMATIZACIJA POSTUPAKA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Novi Sad, 1998.
AUTOMATIZACIJA POSTUPAKA UPRAVLJANJA KVALITETOM
UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA POSLEDIPLOMSKE STUDIJE
SMER: EFEKTIVNOST, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE KVALITETOM
SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA:
AUTOMATIZACIJA POSTUPAKA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Novi Sad, Oktobar 1998.
- 2 -
AUTOMATIZACIJA POSTUPAKA UPRAVLJANJA KVALITETOM
SADRŽAJ
1. UVOD.............................................................................................................................................. 4 2. ČOVEK I RAČUNAR - RAZLIKE I SLIČNOSTI................................................................... 5 3. HARDVERSKA PODRŠKA.............................................................................................................. 6 3.1 3.2 3.3 3.4 CENTRALIZOVANA OBRADA PODATAKA ........................................................................................ 6 PRINCIP SA VODEĆIM RAČUNAROM ........................................................................................... 7 MREŽA PERSONALNIH RA ČUNARA ................................................................................................. 7 HIJERARHIJSKA STRUKTURA ...................................................................................................... 8
4. PRINCIPI KOMUNICIRANJA I POVEZIVANJA..................................................................... 9 5. UPRAVLJANJE KVALITETOM I RAČUNAR ............................................................................ 10 6. PROGRAMSKI PAKETI.............................................................................................................. 11 6.1 ANALIZA
SISTEMA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM PROIZVODA
(ASUKP)................................ 12
7. PRIKAZ PROGRAMSKOG PAKETA ASUKP.............................................................................. 16 8. VOĐENJE EVIDENCIJE O STANJU MERNO-KONTROLNE OPREME PODRŽANO RAČUNAROM ....................................................................................................................................... 18 9. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................ 22 10. LITERATURA............................................................................................................................ 23
- 3 -
AUTOMATIZACIJA POSTUPAKA UPRAVLJANJA KVALITETOM
AUTOMATIZACIJA POSTUPAKA UPRAVLJANJA KVALITETOM
1. UVOD Jedan od najznačajnijih rezultata u poslovanju preduzeća je kvalitet njegovih proizvoda ili usluga. Zahtevi potrošača proizvoda i korisnika usluga su sve stroži u pogledu kvaliteta tako da su neophodna stalna poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga radi postizanja i održavanja dobrog i rentabilnog poslovanja. Novi standardi donose rešenja ovih problema, a zasnivaju se na definisanju: • Kvaliteta proizvoda, • Politike kvaliteta, • Upravljanja kvalitetom, • Sistema kvaliteta, • Obezbeđenja kvaliteta i • Kontrole kvaliteta Kvalitet proizvoda obuhvata skup svih svojstava i karakteristika proizvoda, koji se odnose na njihovu mogućnost da zadovolje ugovorene ili utvrđene potrebe. Politika kvaliteta obuhvata opšte namere i ciljeve preduzeća u pogledu kvaliteta koje je utvrdio direktor. Upravljanje kvalitetom proizvoda je nova funkcija Proizvodnog sistema koja ima zadatak racionalnog povišenja kvaliteta proizvoda, delovanjem Sistema kvaliteta. Sistem kvaliteta obuhvata organizacionu celinu, potencijale i postupke za provođenje upravljanja kvalitetom. Obezbeđenja kvaliteta je podsistem Sistema kvaliteta koji obuhvata planirane i sistematske mere, neophodne za sticanje odgovarajućeg poverenja da će proizvod moći da ispuni postavljene zahteve. Kontrola kvaliteta je podsistem Sistema kvaliteta koji obuhvata sve operativne postupke i aktivnosti, primenjive za ispunjavanje postavljenih zahteva za kvalitet proizvoda. Upravljanje kvalitetom obuhvata izdvajanje podataka, obradu i analizu kao i primereno dejstvo na sistem i njegove delove. Pri tome, postupci izdvajanja, obrade i analize se mogu, u funkciji potreba, stepena složenosti i raspoloživih sredstava izvoditi u jednom od sledećih postupaka: • ručno - podržanom sredstvima za pisanje, • mehanizovano - podržanom mehanizovanim sredstvima i • automatizovanom - podržanom računarskim sistemom
- 4 -
AUTOMATIZACIJA POSTUPAKA UPRAVLJANJA KVALITETOM
Koji će se postupak i sredstvo izabrati zavisi od: • broja podataka podložnih obradi u toku procesa rada (nj) • stepena tehnološke složenosti obrade informacija (Σtii) • efektivnog kapaciteta sistema za obradu (ke) i podleže oceni na osnovu uslovljenosti: • radne karakteristike procesa (Q) • troškova izabranog postupka rada (Tu) Ukupni troškovi variraju u funkciji stepena složenosti sistema kako u području fiksnih tako i u području promenljivih troškova u smislu da porastom stepena složenosti fiksni troškovi rastu, a promenljivi troškovi opadaju, tako da porastom radne karakteristike procesa, preko kritične tačke K1, odnosno K2 treba birati opremu većeg stepena složenosti. 2. ČOVEK I RAČUNAR - RAZLIKE I SLIČNOSTI Razvoj i primena računara ne teče skokovito. Svaki korak automatizacije otvara novi pogled za drugu mogućnost automatizacije. Apsolutne granice za sada nije moguće uočiti, ali ipak za sada postoje trenutne granice računarom podržanog upravljanja kvaliteta koje se baziraju na principijelnoj razlici čoveka i mašine. Za čoveka važi: • masovni vodiči informacija (nervi), • paralelno dobijanje i obrada informacija, • visoko razvijena sposobnost učenja, • objekti nisu potpuno formalizovani, • veliki varijabilitet kod izvođenja kompleksnih operacija, • sprovodi ciljeve koje sam sebi postavlja, • manja ili više loša reproduktivnost načina rada i • rad sa intuitivno jednoznačnim podacima. Za mašinu važi: • malo senzora, • malo prenosa informacija, • serijsko dobijanje i obrada informacija, • slabo razvijena sposobnost učenja, • objekti su strogo formalizovani, • mali varijabilitet odnosno raznolikost jednostavnih operacija, • bez motivacija,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta