Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza ekologije, organizacije i kadrova". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA
ANALIZA EKOLOGIJE,ORGANIZACIJE I KADROVA
Beograd, mart, 2010.
SADRŽAJ
UVOD..................................................................................................................................3
1.PRIPREMA REALIZACIJE INVESTICIONOG PROJEKTA……………………4
2.ANALIZA EKOLOGIJE…………………………………………………………...…5
3.ANALIZA ORGANIZACIJE I KADROVA……………………………………..…..6
4.ANALIZA KADROVA………………………………………………………….…….6
4.1.Ispitivanje strukture i dinamike zaposlenih radnika…………………….…….7
4.2.Analiza kadrova u dužem vremenskom periodu………………………………8
5.ANALIZA STATIKE ZAPOSLENIH………………………………………………..9
6.ANALIZA DINAMIKE ZAPOSLENIH………………………………..……………9
7.ANALIZA KORIŠĆENJA FONDA RADNOG VREMENA…………..………….11
ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………..12
LITERATURA.................................................................................................................13
UVOD
Reč a n a l i z a potiče od grčke reči »analysis« i danas je usvojena u gotovo svim jezicima kulturnih naroda. Ona znači rastavljanje ili raščlanjavanje neke celine na njene sastavne delove stvarno ili pojmovno, dok ne dođemo do njenih elemenata koji su dalje nedeljivi.
  Analiza, kao metoda naučnog istraživanja, sastoji se u tome da pođemo od pretpostavke da je ono što se traži već nađeno, te da, povezavši to s poznatim, dokažemo njegovu istinitost. Svrha analize kao naučne metode je istraživanje ili ispitivanje objekta koji se analizira. Najvažnije analitičke metode na kojima se zasnivaju sve ostale metode su raščlanjavanje i upoređivanje, a rezultati analize se ocenjuju putem ispitivanja i prosuđivanja.
  Na osnovu analize dolazi se do zaključaka o uzrocima koji su uslovili promenu posmatrane pojave. Analiza se kao naučna metoda primenjuje u raznim naukama, npr. u matematici, u hemiji, pa čak i u lingvistici. Iz tog razloga su prednosti ove metode iskorišćene i u društvenim naukama, pa tako i u ekonomiji preduzeća. Svrha analize u ekonomiji preduzeća je da priprema materijal iz dokumentacije, na osnovu koga će se moći stvoriti sud o stanju i poslovanju preduzeća. Kako su podaci o imovini preduzeća i rezultati njegovog poslovanja sadržani u bilansima, najčešće se govori o analizi bilansa.
1.PRIPREMA REALIZACIJE INVESTICIONOG PROJEKTA
Proces pripreme realizacije jednog investicionog projekta obuhvata izradu:
– predinvesticione studije (prethodne studije
opravdanosti),
– investicionog programa (studije opravdanosti),
– tehničke dokumentacije.
  Predhodna istraživanja i analize koje imaju globalni karakter početnog razmatranja preduslova za efikasnu realizaciju investicije, nazivaju se predinvesticione analize.
Predinvesticione analize se obavljaju radi prethodnog sagledavanja i razmatranja više raspoloživih investicionih alternativa ili radi prethodnog sagledavanja i ocene opravdanosti daljeg ulaženja u proces realizacije jedne investicije.
Predinvesticione analize se obavljaju radi:
– sagledavanja i razmatranja više raspoloživih investicionih alternativa ili
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta