Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet-intranet". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.TEMA:
Oktobar 2009.godine.
SADRŽAJ 1. Internet 3 1.1. Istorijat interneta 3 1.2. Internet-pojam i definicija 4 2. WWW (World Wide Web, Web ili W3) 5 3. Elektronska pošta 6 4. Ostali servisi 6 4.1. Newsgroups ("diskusione grupe") 6 4.2. FTP (File Transfer Protocol) 6 4.3. Chat 6 4.4. Telnet 6 4.5. Gopher 6 5. Mogućnosti zloupotrebe na internetu 7 6. Druge opasnosti koje vrebaju na Internet-u a nisu posledica delovanja virusa
7 7. Zaštita na internetu
8 7.1. Osnovni tipovi zaštite
8 8. Intranet
8 8.1. Rasprostranjenost interneta
9 9. Literatura 10
Internet je globalna računarska mreža. Pre svega, pojam internet znači mreža unutar mreže, ili internkonekcija između više računara. Strukturno postoje male mreže koje se međusobno vezuju, i time čine ovu strukturu. Internet se sve više naziva globalnom mrežom informacija.
1.1. Istorijat Internet-a
Preteča Interneta je ARPANet - projekat Ministarstva odbrane SAD-a, odnosno Agencije za istraživačke projekte u odbrani (DARPA - Defence Advanced Research Project Agency). On je realizovan šezdesetih godina prošlog veka i bio je prvenstveno namenjen vojnim potrebama. Naime, u doba hladnog rata ukazala se potreba za razvijanjem pouzdane informatičke mreže, koja bi bila u stanju da se održi i u slučaju nuklearnog rata, tj. u uslovima delimičnog uništenja mrežne infrastrukture. Ovaj zadatak je podrazumevao mogućnost komuniciranja između različitih mašina putem višestrukih kanala.
Kasnije mreža povezanih računara postaje igračka za naučnike, a danas predstavlja desetine miliona kompjutera širom zemljine kugle povezanih u jednu jedinstvenu mrežu. Internet nije vlasništvo ni jedne kompanije pojedinačno, već predstavlja jednu otvorenu informatičku mrežu. Svakog dana mreža se širi uključenjem novih kompjutera i kompjuterskih mreža. Ideja Interneta je proistekla iz ideje lokalnih kompjuterskih mreža u pojedinačnim kompanijama koje su omogućavale deljenje resursa i razmenu fajlova i pošte u okviru jedne organizacije. Ovaj koncept je jednostavno proširen na čitav svet.
Inicijalno zamišljen kao sredstvo komunikacije u uslovima nuklearnog rata, ARPANet prevazilazi svoju prvobitnu namenu, tako da izdvajanjem vojnog segmenta mreže - MILNet-a (Military Network) i priključivanjem mnogih novih akademskih i komercijalnih čvorova, sredinom 80-tih nastaje Internet. Američka fondacija za nauku - NSF (National Science Foundation), 1986. godine osniva 5 akademskih kompjuterskih centara i povezuje ih vlastitom mrežom - NSFNet-om, što dovodi do ubrzanog umrežavanja vladinih i obrazovnih institucija.
U isto vreme, primenom DNS sistema, umesto numeričkog (IP adrese), uvodi se sistem označavanja kompjutera pomoću simboličkih adresa, čime se omogućuje lakše pamćenje "imena" računara uvezanih na Internet. Do kraja osamdesetih na Internet je povezano više od 100.000 računara iz 20-tak država, među kojima su, pored SAD-a i zapadnoevropskih država, bile i Kanada, Japan i Meksiko. Registruju se i prvi Internet domeni, a prvi zvanično registrovan domen je symbolics.com.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta