Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhiktektura Otvorenih Mrežnih Sistema". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ:
Tipovi mreža
Pojam otvorenih sistema
Upotreba slojnih modela
OSI referentni model
TCP-IP slojni model
Poređenje OSI modela sa TCP-IP modelom
Intrernet protocol adrese – IP adrese
Budućnost IP adresiranja ( IPv6)
Prelaz sa IPv4 na IPv6 protokol
Upotreba dual IP sloja
IPv6 preko IPv4 tunel opcije
Govor preko IP-a
Budućnost razvoja –Voice over IP- tehnologije
Zaključak
TIPOVI MREŽA
Pod računarskom mrežom (RM) se podrazumjeva više međusobno povezanih računara i ostale opreme.
Računarska mreža se koristi radi dijeljenja skupih resursa kao što su diskovi, štampači itd. I kao podrška za: e-mail, grupne projekte, dijeljenje baze podataka, pristupa Internetu, učenje na daljinu, itd.
Postoje tri tipa mreža:
LAN (Local Area Network) - Lokalna mreža
MAN (Metropolitan Area Network) – Gradska mreža
WAN (Wide Area Network) – Široko pojasne mreže
EMBED PBrush
Lokalna mreža - LAN
se najčešće koristi u okviru manjih preduzeća .Ova vrsta mreža ima slijedeće karakteristike:
Mreža funkcioniše u okviru jedne lokacije
Računari su povezani preko ethernet ili preko token ring tipa mreže
Radno vrijeme mreže nije ograničeno
Postoje dva osnovna tipa organizacije lokalne mreže: peer-to-peer (ravnopravna) i mreže sa serverom.
Peer-to-peer mreža funkcioniše bez servera. Svaki računar u mreži ima ulogu i servera i klijenta. Zbog mogućnosti da se svim korisnicima dozvoljava da kontrolišu sigurnosne aspekte, ove mreže su sa te strane nesigurne.
Mreža sa serverom, barem jedan računar ima ulogu servera.Svi podaci su smješteni na centralnom serveru. Serveri mogu biti:
Fajl i print server
Aplikacioni server
Mail server
Faks server
Sigurnosni server
Komunikacioni server
Mrežna topologija
EMBED PBrush
Magisrala (Bus) mreže
Star (zvijezda) mrežna topologija
Ring (Prsten) mreža
Mesh topologija
Hierarhijska topologija
Magistrala (Bus) mreža
Najjednostavniji metod umrežavanja. Bus mreža je povezana jednim kablom koji povezuje sve računare, servere i sve periferijske uređaje.
Računari u mreži komuniciraju tako što šalju podatke preko kabla, a podaci se direktno šalju na fizičku adresu mrežnog adaptera računara ili MAC adresu (Media Acces Control).
Zvijezda mreža je arhitektura u kojoj je svaki čvor vezan na centralni uređaj (HUB). Podatke vidi samo centralni razvodnik.
Prsten mreža predstavlja jedinstvenu putanju za prenos podataka između dva susjadna čvora, s tim da postoji neprekidna veza između prvog i zadnjeg čvora i podatke vide svi čvorovi od odredišta do ishodišta .Postoji i Dual ring mreža koja je nešto sigurnija od prsten mreže.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta