Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agregatna potražnja i model multiplikacija". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA
OSNOVE EKONOMIJE
NAZIV SEMINARSKOG RADA:
„AGREGATNA POTRAŽNJA I MODEL MULTIPLIKACIJA“
Ocena: 5 6 7 8 9 10
BANJALUKA, novembar 2008.GODINE
SADRŽAJ
AGREGATNA POTRAŽNJA ...........................................................
strana 3 krivulja agregatne potražnje ...................................................
strana 5 razlika između makro i mikroekonomske krivulje potražnje ...
strana 7 MODEL MULTIPLIKATORA ............................................................
strana 8 osnovni model ........................................................................
strana 8 Keynes-ov model ...................................................................
strana 10 ZAKLJUČAK .................................................................................... strana 12 LITERATURA .................................................................................. strana 13
AGREGATNA POTRAŽNJA
Agregatna potražnja (aggregate demand - AD) predstavlja ukupnu ili agregatnu količinu proizvoda i usluga koja će se kupiti pri datom nivou cena uz pretpostavku da ostali činioci ostanu isti. Agregatna potrošnja je željena potrošnja u svim proizvodnim sektorima: ličnoj potrošnji, investicijama, državne potrošnje i neto izvoza.
Još u davna vremena društvo je osetilo negativne posledice slabih žetvi koje su prouzrokovane sušama. Moderna tržišna ekonomija može patiti zbog siromaštva u vreme obilja zbog nedostatne agregatne potražnje koja dovodi do pogoršanja uslova poslovanja i rasta nezaposlenosti. Ekonomisti mogu ublažiti cikluse procvata ili kriza razumevanjem sila koje utiču na agregatnu tražnju.
Agregatna potražnja sastavljena je od:
lične potrošnje (consumption - C) određene raspoloživim tekućim dohotkom, permanentnim dohotkom, bogatstvom i opštim nivoom cena.
investicija (investment - I) koje čine proizvodna potrošnja ekonomskih subjekata, a određena je prinosima od investicija, troškovima investicija i očekivanjima budućih događaja.
državne potrošnje (goverment - G) koju čine materijalna i nematerijalna potrošnja države, a određena je ekonomskom politikom.
neto izvoza (izvoz - uvoz = net exports - X) koji predstavlja razliku između izvoza i uvoza, a određen je domaćim i inostranim dohotkom, relativnim cenama i valutnim kursevima.
AD = C + I + G + X
Agregatna potražnja pomera se kada dođe do promena u makroekonomskoj politici, kao i kada neki spoljni događaj dovede do promene potrošnje koji utiče na neto izvoz ili kada dođe do promena u poslovnom poverenju koji utiče na investicije.
KRIVULJA AGREGATNE POTRAŽNJE
Slika 1.5.
Grafički prikaz krivulje agregatne potražnje (AD) prikazuje uticaj
C + I + G + X koji zbrojeni daju BDP ili (Q).
Krivulja Agregatne potražnje (AD) ima negativan nagib (slika 1.5.), što nam govori da se potražnja smanjuje s porastom opšteg nivoa cena što je rezultat delovanja efekta novčane ponude.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta