Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Avgustov principat". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.GIMNAZIJA “ VUK KARADŽIC „
U BABUSNICI,ŠKOLSKA 2006/07. G.
M A T U R S K I R A D
I Z I S T O R I J E
DIVNA STANKOVIĆ 2007.G. ANDJELKOVIĆ DANIJEL IV- 1
TEMA:
A V G U S T O V
P R I N C I P A T
SADRŽAJ
Uvod....................................................................................................................................... 4
I Rimsko političko uredjenje na početku Carstva
Avgustova vlast.Senat.Narodne Skupštine.Magistrature
Zametanje carskog birokratskog sistema .................................................................................. 6
II Agustovo zakonodavstvo
Zakoni o porodici i braku.Zakonske mere koje se tiču robova. ............................................... 8
III Avgustova socijalna politika
Avgust i senatorski stalež.Viteški stalež u Avgustovo vreme.
Rimski plebs.Italska municipalna aristokratija.
Avgustova politika prema provincijama ................................................................................. 10
IV Vojska pod Avgustom
Vojska pod Avgustom ............................................................................................................. 13
V Avgustova spoljna politika
Ratovi u Španiji.Alpiske i podunavske oblasti.Ratovi s Germanima.
Panonski ustanak.Bitka u Teutoburškoj šumi.Avgustova istočna politika ............................. 15
VI Avgustova dinastička politika
Avgustova porodica.Avgustovi prijatelji i saputnici.Avgustova smrt. ....................................19
VII Istorijografija o Avgustu
Istorijografija o Avgustu ......................................................................................................... 12
VIII Kultura u Avgustovo doba
Književni život u Avgustovo doba.Opadanje besedništva.Vergilije.
Horacijevo stvaralastvo.Tibul i Propercije.Ovidije.
Avgustova verska politika.Arhitektura i likovne umetnosti. .................................................. 23
Zakljucak ..................................................................................................................... 24
Litertura......................................................................................................................... 25
Uvod
I RIMSKO POLITIČKO UREDJENJE NA POČETKU CARSTVA
Senat
Narodne skupštine
Magistrature
Zametanje carskog birokratskog aparata
I u vreme Avgustove vladavine postojao je senat.On nije pretrpeo bitne izmene,i dalje je smatran najvišim državnim organom.Osim funkcija koje je imao,senat dobija zakonodavnu i sudsku vlast.Broj članova senata utvrdjuje se na 600.13 januara 27 g. kada je osnovan principat,izvršena je i podela provincija.Za carske su priznate pogranične provincije.Stare,umerene provincije smatrane su za senatske i njima su upravljali prokonzuli ili propretori birani od senata.Podeljene su i državne finansije.Pored stare blagajne,udaraju se temelji carske blagajne.I pošto je starom blagajnom raspolagao senat tako su prihodi od senatskih provincija isli u ovu blagajnu,a prihodi iz carskih provincija u carsku blagajnu.Carska je kovala zlatni i srebrni novac a senatska blagajna je kovala bakarni novac.Od 23 g. u Avgustove ruke prešlo je rukovodstvo svim spoljnopolitičkim poslovima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta