Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Model upravljanja obavijestima u operativnom dežurstvu policije u zajednici (hr)". Rad ima 153 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
DARIO VUCKOVIĆ
MODEL UPRAVLJANJA OBAVIJESTIMA U OPERATIVNOM DEŽURSTVU POLICIJE U ZAJEDNICI
- MAGISTARSKI RAD -
VARAŽDIN, 2007.
II. Magistarski rad
III. Ocjena i obrana
i
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN
DARIO VUCKOVIĆ
MODEL UPRAVLJANJA OBAVIJESTIMA U OPERATIVNOM DEŽURSTVU POLICIJE U ZAJEDNICI
- MAGISTARSKI RAD -
VARAŽDIN, 2007.
ii
Zahvale
iii
PREDGOVOR Svaka policija koja se želi transformirati u servis građana, mora odrediti težište promjena. Imajući u vidu da građani najviše i najčešće kontaktiraju s pripadnicima policije u odori, ali i da kao «korisnici usluga» policije najveći broj tih usluga dobivaju od pripadnika policije u odori, logično je da najopsežnije, pa i najznačajnije promjene moraju (zahvatiti) obuhvatiti strukturu policije u odori. Pri tome je važna činjenica da je najbrojniji dio policije u odori. Taj dio policije u hijerarhijskoj strukturi policijske organizacije, po položaju, policijskim zvanjem, stručnoj spremi i plaći uglavnom predstavlja najniže pozicioniranu grupu. Stoga su suštinske kvalitativne promjene u njoj i najteže provedive. No, još je bitnija činjenica da će građani pozitivne promjene u strukturi policije u odori, pa makar izražene i na najnižem stupnju promjena, na razini
ponašanja, moći najbrže percipirati. To će kao posljedicu imati bolje prihvaćanje policije i postupni razvoj uzajamnih odnosa. Izrada jedinstvenog modela upravljanja zaprimljenim obavijestima podržanog računalom pokazati će značaj primjene informacijsko komunikacijske tehnologije u upravljanju zaprimljenim obavijestima pri radu operativnog dežurstva policije u zajednici. Problemi u upravljanju zaprimljenim obavijestima nisu jednosmjernog karaktera, gdje operativni dežurni služi isključivo kao «skretničar» zaprimljenih obavijesti. Od dežurnog se, po primitku povratne obavijesti, zahtjeva i donošenje odluka, koje zahtijevaju poznavanje velikog broja zakona i pravilnika nužnih za kvalitetni rad. Ovdje se dodatno javlja problem opisivanja i rukovanja zaprimljenim obavijestima čiji sadržaj nije dovoljno detaljno opisan ni pravilnicima niti zakonima, pa se može dogoditi da se za istu zaprimljenu obavijest provode različite aktivnosti. Osnovni koncepti modela procesa biti će pojašnjeni putem: funkcionalnih aktivnosti, tokova podataka i njihovog sadržaja, izvora i odredišta podataka, spremišta podataka, događaja koji pokreću i prekidaju procese te opisa unutarnje logike procesa.
iv
Slijedom toga odrediti će se smjernice za izradu modela upravljanja zaprimljenim obavijestima pri radu operativnog dežurstva policije u zajednici s posebnim naglaskom na primjenu modela neizrazite logike. Primjenom neizrazite logike moguće je maksimalno ublažiti «krutost» u donošenju odluka, jer je u proces donošenja odluke o stanju zaprimljenih obavijesti moguće uključiti nekoliko različitih čimbenika s različitim ocjenama.
v
Sadržaj
Predgovor ...................................................................................................................................... iv Popis slika....................................................................................................................................... x Popis tablica ................................................................................................................................... x Popis grafikona .............................................................................................................................. x 1. UVOD ......................................................................................................................................... 2 1.1.PROBLEM I PREDMET ISTRAŽIVANJA ....................................................................................... 2 1.2.SVRHA, CILJEVI I POLAZNE HIPOTEZE PROUČAVANJA.............................................................. 5 1.3. CILJ RADA .............................................................................................................................. 6 1.4.METODE ISTRAŽIVANJA .......................................................................................................... 7 2. POLICIJA U ZAJEDNICI ....................................................................................................... 9 2.1. TEORIJSKE POSTAVKE PROJEKTA ......................................................................................... 10 2.1.1. Povijesni razvoj ........................................................................................................... 10 2.1.2.Zakonska regulativa...................................................................................................... 14 2.1.3.Dimenzije projekta ....................................................................................................... 17 2.1.4.Ograničnenje projekta................................................................................................... 21 2.2.POLICIJA U ZAJEDNICI U RH ................................................................................................. 23 2.2.1.Povijesni razvoj ............................................................................................................ 23 2.2.2.Ograničenja................................................................................................................... 26 2.2.3.Dobiti ............................................................................................................................ 28 2.2.3.1.Razumjevanje policije u zajednici......................................................................... 28 2.2.3.2.Implementacija strategije policije u zajednici ....................................................... 29 2.2.3.3.Resursi na strani zajednice .................................................................................... 30 2.2.3.4.Razmjeri inicijalnih napora implementacije policije u zajednici. ......................... 31 2.2.3.5.Mobilizacija podrške ............................................................................................. 32 2.2.3.6.Praćenje i evaluacija policije u zajednici............................................................... 33 2.2.3.7.Praćenje i evaluacija promj
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta