Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza programa proizvodnje u AD “DIJAMANT“ – u". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
Zrenjanin
ORGANIZACIJA PROIZVODNO – POSLOVNIH SISTEMA
Seminarski rad
Naziv teme: Analiza programa proizvodnje u AD“DIJAMANT“ – u
Zrenjanin
April, 2006.
OPIS RADNE ORGANIZACIJE
Istorijat
Fabrika ulja AD„Beograd“ je osnovana 2. aprila 1938. godine i to je bila preteča današnjeg AD“Dijamanta“. Odlukom gradske komisije za konfiskaciju Petrovgrada, od 2. decembra 1945. godine i 20. juna 1946. godine ova fabrika ulja je konfiskovana u korist FNRJ. Nakon toga, rešenjem Vlade FNRJ, od 23.11.1946. godine fabrika je preimenovana u „2.oktobar“ i stavljena u nadležnost Generalne direkcije prehrambene industrije Jugoslavije. Potom je uljara, kao celina, integrisana u „Servo Mihalj“IPK, postavši kao pogon njegov deo.Na osnovu ustavnih amandmana XXI i XXII 31.12.1971. godine, Fabrika ulja i biljnih masti, postala je Samostalna organizacija udruženog rada u sastavu IPK „Servo Mihalj“, dobivši status pravnog lica. U sladu sa Zakonom o udruženom radu, u Okružnom privrednom sudu registrovana je 23.12.1973. godine RO Industrije ulja „Zrenjanin“ sa tri OOUR-a: OOUR“Dijamant“, OOUR“Bima“ i OOUR“Oljarna“ i Radnom zajednicom. Radna organizacija Industrija ulja dobila je ime „Zrenjanin“ i postala članica SOUR-a „Servo Mihalj“. Od 1. januara 1990. godine, ukidanjem „ourizacije“, u registar suda upisano je Društveno preduzeće Industrija ulja,sa imenom koje je do tada nosio najveći OOUR“Dijamant“. Ukidanjem samoupravljanja i uvođenjem procesa privatizacije, od 1.jula 1991. godine, stvara se novi oblik upravljanja i organizacije Industrije ulja u Zrenjaninu. U Privrednom sudu registrovana je: Industrija ulja „Dijamant“, deoničarsko društvo u mešovitoj svojini. Od 1. jula 1997. godine DD Industrija ulja „Dijamant“,u skladu sa Zakonom o preduzećima i drugim propisima, registovana je kao Akcionarsko društvo.
Delatnost AD„Dijamant“-a
Industrija ulja „Dijamant“ iz Zrenjanina, najveći je proizvođač jestivih ulja, biljnih masti i margarina na ovim prostorima. Poznat je po kvalitetu i kvantitetu proizvonje u našoj zemlji i izvan njenih granica. Savremena tehnologija i vlastito sirovinsko područje omogućili su „Dijamantu“ primat u odnosu na konkurenciju. „Dijamant“ je menjao ime, ali je uvek bio prepoznatljiv po kvalitetu i asortimanu proizvoda.
Današnji naziv „Dijamant“ je zaštitni znak i simbol vrednosti njegovih proizvoda. Mnogobrojna domaća i međunarodna priznanja, dokaz su liderske pozicije „Dijamant“-a u proizvodnji ulja, biljnih masti, margarina i drugih njegovih proizvoda.
Osvajanje novih tehnologija, jačanje sopstvene sirovinske baze, širenje proizvodnog programa – su principi po kojima se vlada AD“Dijamanat“. Zadatak vlastitog tehnološkog instituta je, da poštujući tržišne zahteve, svake godine proširi svoj
proizvodni program sa nekim novim proizvodom. „Dijamant“ je uvek spreman da odgovori zahtevima kupaca i prilagodi svoju tehnologiju, asortiman, količinu i ambalažu tim zahtevima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta