Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Muzičko opismenjavanje dece u inkluzivnoj grupi". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA
SUBOTICA
Z A V R Š N I R A D
Subotica, jul 2008.g.
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Subotica
oblast:Metodika muzičkog vaspitanja
tema:Muzičko opismenjavanje dece u inkluzivnoj grupi
„Muzika je uvek bila hrana ljubavi,a ljubav hrana za muziku.“
Wofgang Amadeus Mozart
Sadržaj:
Uvod
Glavni deo
2.1.Delovanje muzike
2.2.Integracija deteta sa posebnim potrebama u Montessori grupu
2.3.Zadatak Montessori vaspitača
2.4.Notno opismenjavanje
2.5.Prikaz praktičnog rada - video zapis
3.Zaključak
4.Literatura
1.Uvod
Muzika je nerazdruživi pratioc čoveka od rođenja do smrti.Da ona ima i lekovit učinak na čoveka je staro otkriće koliko i čovek.Zato,postoji li išta zajedničko što nas zbližava na našoj planeti, bez obzira na ogromne razlike koje nas dele i udaljavaju,onda je to muzika.
Međutim, ona nije samo „lirska paučina između srca i mozga“ ,već je ona doslovno pređa kojom možemo istkati barem deo onih elemenata koji nisu dovoljno razvijeni kod osoba sa posebnim potrebama,kako kod dece tako i kod odraslih.
Baveći se materijalima Marije Montessori,a istovremeno baveći se i muzikom uočila sam da njena osnovna načela mogu biti putokaz za način upoznavanja dece u inkluzivno mešovitoj grupi sa muzikom.
Ciljano podsticanje muzikom u najranijem periodu,koje dete s oduševljenjem prihvata,postaje osnova za nastavak edukacije na području muzike koja će sigurno doprineti svestranijem skladnom razvoju detetove individue,kako u emocionalnom tako i u kognitivnom planu.
Muzika kao neverbalna komunikacija ponekad je i jedina komunikacija u kojoj se ne razlikuju deca bez i sa poteškoćama u razvoju.Ona nudi paletu instrumenata u kojim se svako dete može pronaći.Neki nude melodijsku reprodukciju,pa su zahtevniji od udaraljki koje nude samo ritmičku podlogu.Ali svako dete može pronaći instrument koji mu se najviše dopada u paleti koju nam je ostavio Karl Orf.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta