Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Organizacija preduzeća - komunikacije". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ ORGANIZACIJE PREDUZECA
TEMA:KOMUNIKACIJE
Sadrzaj:
Uvod......................................................................................................................3
Komunikacija pojam..............................................................................................4
Proces komunikacije...............................................................................................5
Hijerarhijski nivoi komunikacije............................................................................5
Vertikalna komunikacija.........................................................................................6
Aspekti horizontalne komunikacije........................................................................7
Vaznost komunikacije u organizaciji......................................................................8
Interno komuniciranje.............................................................................................9
Verbalna i neverbalna komunikacija......................................................................11
Zakljucak...............................................................................................................16
Literatura...............................................................................................................17
KOMUNIKACIJE
Uvod:
Komunikacija može biti: verbalna i neverbalna
Verbalna komunikacija su riječi koje govorimo.
Neverbalna komunikacija se odnosi na sve druge načine na koje komuniciramo osim riječi. Na primjer: organizacija vremena, govor tijela, izraz lica, geste i ton glasa.
Da bi poboljšali način na koji komuniciramo, a tako i odnose s drugim ljudima (pa onda i svoj uspjeh u životu), moramo učiti kako kvalitetno i verbalno i neverbalno komunicirati. Veoma je važno da pokreti tijela i izraz lica budu u skladu s onim štose govori. Ukoliko se jedno govori, a tvoj izraz lica pokazuje drugačije onda se sagovorniku šalje zbunjujuća poruka i to može biti izvor nesuglasica. Komunikacija je vještina. Uspješni komunikatori nisu se rodili s tom vještinom, već su kroz život, učeći od drugih i na svom vlastitom iskustvu usavršavali svoju vještinu komuniciranja.
POJAM I ZNAČAJ KOMUNIKACIJE
Šta je to komunikacija?
Komunikacija (lat. comunicatio – ophodenje, opštenje) se definiše kao proces pomoću kojeg ljudi pokušavaju da se sporazumiju prenošenjem simboličkih poruka.
Komunikacija je proces slanja i primanja poruka, verbalnih ili neverbalnih, između ljudi. Kako je ovo dinamičan proces, komunikacija utječe na odnos ljudima koji međusobno komuniciraju.
Komunikacija je krvotok svake organizacije. Efektivna komunikacija je važna za menadžere iz tri osnovna razloga.
Prvo, komunikacija je zajednička nit koja povezuje menadžerske procese:
planiranje,
organizovanje,
vođenje i
kontrolisanje.
Drugo, efektivne komunikacione vještine omogućit će menadžerima da iskoriste široku lepezu talenata koju nudi multikulturalni svijet organizacije.
Treće, menadžeri provode veliki dio svog vremena komunicirajući. U stvari, menadžer najveći dio svog vremena provede u komunikacijama licem u lice, elektronskim ili telefonskim komunikacijama, sastancima, diktiraju ili pišu bilješke ili izvještaje ili čitaju poruke koje su im upućene. Jedna studija o menadžerima na srednjem ili najvišem nivou pokazala je da oni mogu «neometano» da rade oko pola sata ili duže samo jednom u svaka dva dana.
Minzbergova definicija uloge komunikacija u tri menadžerske uloge:
U interpersonalnoj ulozi menadžeri su lideri svojih organizacionih jedinica i oni sarađuju sa radnicima, kupcima, dobavljačima i licima istog ranga u organizaciji. Minzberg navodi studije koje pokazuju da menadžeri provedu oko 45% svog vremena u kontaktu sa licima istog ranga, oko 45% sa ljudima izvan jedinica i samo oko 10% sa onima na višem položaju;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta