Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "bilans stanja i uspjeha Raiffeisen banke". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ RACUNOVODSTVA
BILANS STANJA I USPJEHA
RAIFFEISEN BANKE
SADRŽAJ
Uvod....................................................................................................................3
Osnovne karakteristike bilansa banaka............................................................4
Bilans stanja poslovne banke..............................................................................5
Bilans uspjeha poslovne banke...........................................................................7
Organizaciona struktura Raiffeisen banke.......................................................9
Pregled kljucnih podataka Raiffeisen banke..................................................10
Bilans stanja............................................................................................................11
Bilans uspjeha....................................................................................................12
Znacajni finansijski pokazatelji ......................................................................13
Nezavisno revizorsko misljenje........................................................................19
Nekonsolidovani bilans uspjeha.......................................................................20
Nekonsolidovani bilans stanja..........................................................................22
Zakljucak............................................................................................................23
Literatura...........................................................................................................24
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG(RZB) sa sjedistem u Becu,treca je po velicini banka u Austriji i centralna institucija austrijske Raiffeisen bankarske grupacije(RBG).Zakljucno sa 31.decembrom 2008.godine konsolidovana bilansna masa RBG-a iznosila je 256 milijardi eura cime je RBG prema ukupnoj aktivi najveca bankarska grupacija u zemlji.U prosjeku predstavlja cetvrtinu ukupnog domaceg bankarskog poslovanja,te cini najvecu bankarsku mrezu sa vise od 3100 filijala i vise od 14 miliona klijenata.
Osnovana 1927.godineRZB pruza citav opseg komercijalnih i investicionih bankarskih usluga u Austriji,zbog cega se smatra pionirom u centralnoj i istocnoj Evropi.Svrstava se medju vodece banke regiona,nudeci komercijalne,investicione i bankarske usluge za stanovnistvo.
RZB je clanica Unico bankarske grupacije,udruzenja evropskih kooperativnih banaka.Sa ukupnim osnivackim kapitalom vecim od 180 milijardi eura i ukupnom bilansnom masom koja premasuje 3,735 milijarde eura (na kraju 2007. Godine),Unico je daleko najveca bankarska grupacija u Europi.548.000 njenih zaposlenih pruza usluge za vise od 100 miliona klijenata u 35.200 bankarskih poslovnica.Znacaj Grupacije potvrdjuje se kroz priblizno 21% trzisnog ucesca u kreditima i 20% u depozitima.
Osnovne karakteristike bilansa banaka
Bilans Banke se sastoji iz dva dijela: aktive ili plasmana banaka i pasive ili sredstava banaka. Često se skraćeno prikazuje kao aktiva i pasiva bilansa banke. U osnovi se radi o dva bilansa: 1)Bilans stanja (svih pozicija banke); 2)Bilans uspjeha.
Postoji uska povezanost bilansa stanja i uspijeha Banke. Ovo iz razloga što je bilans uspjeha rezultat politike i efekata iz bilansa stanja, dok se konačan rezultat bilansa uspijeha unosi u bilans stanja. Na stranu pasive bilansa banke unosi se neraspoređena dobit, a na stranu aktive nepokriveni gubitak. Iz navedenog razloga sredstva se ne mogu identifikovati sa aktivom, jer se aktiva mora umanjiti za nepokriveni gubitak.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta