Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Borba protiv terorizma na moru". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


U V O D
Zaštita brodova i luka u borbi protiv terorizma je jedan od važnih zadataka države koja s tim u vezi treba permanenetno da preduzima mere i aktivnosti. U tom smislu, značajno je donošenje propisa za zaštitu od terorizma u skladu sa međunarodnim propisima i pokretanje svih mehanizama zaštite i prevencije.
Na diplomatskoj konferenciji o pomorskoj bezbednosti održanoj u Londonu decembra 2002. godine usvojene su nove odredbe Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru i Međunarodni kodeks za bezbednost brodova i lučkih postrojenja u cilju unapređenja pomorske zaštite.
Novi zahtevi obrazuju međunarodni okvir pomoću kojeg brodovi i lučka postrojenja mogu da ostvaruju saradnju u cilju otkrivanja i sprečavanja terorističkih delatnosti koje ugrožavaju pomorski saobraćaj.
Međunarodni kodeks za bezbednost brodova i lučkih postrojenja (ISPS Code) ) i Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS) ) sve učesnike (države) u međunarodnom vodnom transportu obavezuju da normativno urede obaveze o zaštiti brodova i luka.
Na osnovu ovih međunarodnih akata Savet ministara državne zajednice Srbija i Crna Gora usvojio je Uredbu o bezbednosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni saobraćaj u državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. )
Značaj donošenja Uredbe kao i njene odredbe ogledaju se u obavezi države, kao člana-potpisnika međunarodnih propisa o bezbednosti brodova i lučkih postrojenja i konvencije o sigurnosti života na moru da:
učestvuju u uspostavljanju jedinstvenog antiterorističkog bezbednosnog sistema u međunarodnim okvirima,
prikuplja podatke i vrši razmenu značajnih bezbednosnih informacija,
vrši donošenje valjanih bezbednosnih procena i planova u cilju neposredne primene u praksi,
vrši uspostavljanje odgovornosti svih učesnika u sistemu zaštite i realizacije potrebne pomorske bezbednosti.
Odredbe Uredbe o zaštiti trgovačkih brodova i luka odnose se na putničke brodove u međunarodnoj plovidbi, teretne brodove, tankere i brodove za prevoz gasa i hemikalija koji plove u međunarodnoj plovidbi, objekte za istraživanje i iskorišćavanje podmorja i luke otvorene za međunarodni saobraćaj u koje pristaju brodovi. U sklopu svetske trgovine vodni saobraćaj odnosno prevoz robe zauzima oko 90% od ukupno obavljenog transporta robe u svetu.
Posebna pažnja u ovom radu posvetiće se organima, organizacijama i licima koja su odgovorna za zaštitu pomorskoh brodova i morskih luka, zatim na zaštitu broda i luke, osopsobljavanje za poslove zaštite i bezbednosti broda i luke i uslovi o znanjima i ovlašćenjima koje treba da ispunjavaju lica zadužena za bezbednost na brodovima i lukama.
1. ORGANI, ORGANIZACIJE I LICA ODGOVORNA ZA ZAŠITU POMORSKIH BRODOVA I MORSKIH LUKA
Nadležni organi, organizacije i lica koja su odgovorna za zaštitu pomorskih brodova i morskih luka u našoj zemlji su:
Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja,
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Agencija pomorske sigurnosti,
Priznata organizacija za pomorsku bezbednost
Lica odgovorna za bezbednost na brodu i u luci (oficir i odgovorno lice za bezbednost luke).
1.1. Utvrđivanje stepena zaštite )
Ministarstvo za poslove saobraćaja u saradnji sa Ministarstvom za unutrašnje poslove utvrđuje odgovarajući stepen bezbednosti i to:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta